MegasatForum  

Geri Git   MegasatForum > TRAFİK EĞİTİMİ > Trafik Kuralları

Cevap
 
LinkBack Konu Araçları Gösterim Biçimleri
Eski 06-09-2006   #1 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
hi Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK KURULUŞLARI

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolları Trafik Kanununun trafik zabıtasına verdiği tüm görevleri ülke düzeyinde etkin ve dengeli bir şekilde yürütmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının merkez, bölge, il ve ilçe trafik birimlerinin kuruluşu ve bu kuruluşların çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Trafik Hizmetleri Başkanlığının merkez, bölge, il ve ilçe trafik birimlerinin kuruluş, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları ile hizmete ilişkin diğer hususları kapsar.Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik16 ncı maddesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 inci ve ek 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;Bakan :İçişleri Bakanını,

Bakanlık :İçişleri Bakanlığını,

Genel Müdür :Emniyet Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük :Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Yüksek Kurul :Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunu,

Trafik Hizmetleri Başkanı :Trafikten Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısını,

Trafik Hizmetleri Başkanlığı :Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığını,

Daire Başkanı :Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Daire Başkanlarını,

Daire Başkanlığı :Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Daire Başkanlıklarını,

Müdür :Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Trafik Araştırma

Merkezi Müdürünü,

Müdürlük :Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Trafik Araştırma

Merkezi Müdürlüğünü,

Merkez Trafik Kuruluşları :Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı,

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı,

Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı, Trafik

Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve alt birimlerini,

Bölge Trafik Kuruluşları :Yerleşim birimleri dışında kalan karayollarında trafiğin düzenleme ve denetlemesinden sorumlu olan Bölge (Şehirdışı) Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliklerini,

İl Trafik Kuruluşları :İl belediye hudutları içerisinde trafiğin düzenlenmesi, denetlenmesi, araç kayıt tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Trafik Tescil, Trafik Denetleme ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerini,İlçe Trafik Kuruluşları :İlçeye bağlı yerleşim birimlerindeki kayıt tescile tabi araçların tescil işlemlerini yürütmek, sürücü belgesi işlemlerini yapmak, ilçe belediye hudutları ile bu hudutlar içerisinden geçen şehirlerarası karayollarında trafiği düzenlemek ve denetlemekle yükümlü İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliklerini

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Trafik Hizmetleri Başkanlığının Kuruluşu ve GörevleriTrafik Hizmetleri Başkanlığının Kuruluşu

Madde 5- Trafik Hizmetleri Başkanlığı Merkez Kuruluşu;

a) Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı,

b) Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı,

c) Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,

d) Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü,

e) İdari Hizmetler Büro Amirliği,

f) Özel Kalem Büro Amirliği’nden,

oluşur.Trafik Hizmetleri Başkanlığının Görevleri

Madde 6- Trafik Hizmetleri Başkanlığı;

a) Başkanlığa bağlı daire başkanlıkları ve birimlerle kazaların önlenmesi ve trafik problemlerinin çözümü konusunda ortak bir strateji ve politikanın belirlenmesi amacıyla araştırmalar yaparak, sonuçlarına göre ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

b) Merkez ve taşra trafik kuruluşlarını denetlemek, personelin hizmet şartlarına ve disiplin kurallarına uymalarını sağlayarak, görülen aksaklıkların giderilmesi için tedbirler almak,

c) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun sekreterya görevine ilişkin hizmetleri yapmak,

d) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun Başkanlığına ilişkin görevleri yapmak,

e) Başkanlığa bağlı daire başkanlıkları ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

ile görevlidir.İdari Hizmetler Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 7- İdari Hizmetler Büro Amirliği;

a) Trafik Hizmetleri Başkanlığına gelen evrakı zimmet karşılığında almak,

b) Evrakın daire başkanlıklarına göre tasnifini yaparak, Trafik Hizmetleri Başkanına arz edilmesi gerekli evrakı, makama sunmak,

c) Evrakın kaydını yaparak, ilgili daire başkanlıklarına zimmetle dağıtımını sağlamak,

d) Belirli zamanlarda cevaplandırılması gereken devamlı evrakı zamanında cevaplandırmak ve cevaplandırılmasını sağlamak,

e) Gizli, acele ve günlü olan evrakı ilgili daire başkanlıklarına ve birimlere hatırlatmak ve cevaplandırılmasını takip etmek,

f) Evrakın gizlilik derecesine göre 25/12/1982 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Gizlilik Dereceli Evrak ve Güvenliği Yönergesi hükümleri gereğince gizliliğini sağlamak,

g) Trafik Hizmetleri Başkanlığına gelen genelgelerin daire başkanlıklarına dağıtımını yapmak ve dosyalarında muhafaza etmek,

h) Trafik Hizmetleri Başkanlığından merkez ve taşra teşkilatına gönderilen evrakın kontrolünü yaparak, gerekli kayıtları yaptıktan sonra sevk işlemini tamamlamak,

ı) Arşiv kanalıyla gönderilen evraka, iki nüsha giden evrak föyü tanzim ederek arşive intikalini sağlamak,j) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı dairelerin müşterek brifingini hazırlamak,

k) Talep halinde; çizim, şablon yazımı, dosyalara spiral takma, kağıt kesme, cilt yapma gibi faaliyetlerde bulunmak ve talepleri karşılamak,

l) Slayt ve benzeri cihazları kullanıma hazır halde bulundurmak ve istek halinde ilgili birimin istifadesine sunmak,

m) Büro personelinin disipline uymasını sağlamak,

n) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak,

ile görevlidir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlıkları ve Müdürlüğün Ortak Birimlerinin GörevleriDaire Başkanının Görevleri

Madde 8- Daire Başkanı;
a) Daire başkanlığını yönetmek ve temsil etmek,

b) Her türlü düzenleyici tedbirler almak ve uygulamak,

c) Çalışmalara, personel ve hizmet ekipmanlarına yönelik denetimlerde bulunmak,

d) Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,

e) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yanı sıra Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından verilen emir ve direktifleri yerine getirmek,

ile görevlidir.Daire Başkan Yardımcısının Görevleri

Madde 9- Daire Başkan Yardımcısı;
a) Daire Başkanının bulunmadığı zamanlarda Daire Başkanlığına vekalet etmek,

b) Daire Başkanının görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak, hizmetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak, verimliliğini arttırıcı tekliflerde bulunmak,

c) Sorumluluğu altına verilen şube müdürlüklerinin çalışmalarını takip ve koordine etmek, aksaklıkları tespit etmek ve düzeltmek, hizmetin düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesin sağlamak,

d) Bağlı şubelerde disiplinin sağlanması ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşması için gerekli işlemleri yapmak,

e) Personeli görevinde yetiştirmek, rehberlik yapmak, sorumluluk ve yetki alışkanlıklarını kazandırarak ileride daha üst görevler için hazırlamak,

f) Personelin Daireye devam durumunu takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

ile görevlidir.Şube Müdürünün Görevleri

Madde 10- Şube Müdürü;

a) Şube Müdürlüğünün çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,

c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği arttırıcı düzenlemeler yapmak,

d) Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın çalışır ve bakımlı bulunmasını temin etmek,

e) Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermek,

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emirleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

Bürolar Amirinin Görevleri

Madde 11- Bürolar Amiri;

a) Şubedeki/Müdürlükteki bürolar arasında işbirliği, koordinasyon ve düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Şube/Müdürlük personeli arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin ve hizmet anlayışını tesis etmek,

c) Şube/Müdürlük personelinin hizmeti uygulama biçimini, göreve geliş, görevden ayrılış saatlerini mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek,

d) Şube/Müdürlük hizmetlerinin, çalışma şartlarının ve personelin iyileştirilmesi, işin basitleştirilmesi ve verimin arttırılması için Şube Müdürüne/Müdüre önerilerde bulunmak,

e) Şube Müdürünün/Müdürün verdiği diğer hizmetleri yapmak,

ile görevlidir.Büro Amirinin Görevleri

Madde 12- Büro Amiri;

a) Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) İş dağıtımını yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,

c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği arttırıcı düzenlemeler yapmak,

d) Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın çalışır ve bakımlı bulunmasını temin etmek,

e) Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermek,

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emirleri yerine getirmek

ile görevlidir.İdari Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 13- İdari Büro Amirliği;

a) Daire başkanlığına/Müdürlüğe gelen evrakı zimmet karşılığında almak,

b) Evrakı birimlere göre tasnifini yaparak Makama arz etmek,

c) Makamdan çıkan evrakın kaydını yaparak ilgili birimlere zimmetle vermek,

d) Belirli zamanlarda cevaplandırılması gereken devamlı evrakı zamanında cevaplandırmak, cevaplandırılmasını sağlamak ve dağıtımına öncelik vermek,

e) Gizli, acele ve günlü olan evrakı ilgili birimlere hatırlatmak ve cevaplandırılmasını takip etmek,

f) Evrakın gizlilik derecesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Gizlilik Dereceli Evrak ve Güvenliği Yönergesi hükümleri gereğince gizliliğini sağlamak,

g) Daire başkanlığına/Müdürlüğe gelen genelgeleri çoğaltarak birimlere dağıtımını yapmak ve dosyalarında muhafaza etmek,

h) Daire başkanlığından/Müdürlükten merkez ve taşra teşkilatına gönderilen evrakın kontrolünü yapıp gerekli kayıtları yaptıktan sonra sevk işlemini tamamlamak,

i) Arşiv kanalıyla gönderilen evraka, iki nüsha giden evrak föyü tanzim ederek arşive intikalini sağlamak,

j) Daire başkanının/Müdürün emirleri doğrultusunda gerekli yazışma işlemlerini yapmak,

k) Daire personelinin şahsi dosyalarını tutmak, izin, istirahat, ölüm, evlilik ve emeklilik işlemleri gibi özlük işleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

l) Daire personelinin yıl sonunda izin onayını almak ve şubelere bildirmek,

m) Yıl içinde tanzim edilen gelen ve giden evrak föylerini tarih ve sayı sırasına göre tasnif edip muhafazasını sağlamak,

n) Daire/Müdürlük personelinin nöbet görevlerini yazmak ve ilgili birimlere zamanında göndermek,

o) Şubelerle/Bürolarla koordine sağlayarak Daire başkanlığının/Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak,

p) Büro personelinin disipline uymasını sağlamak,

r) Daire başkanlığı/Müdürlük faaliyetlerine ilişkin aylık ve yıllık faaliyet raporlarını APK Dairesi Başkanlığına belirtilen tarihlerde ve ayrıca, toplantı raporlarını Özel Kalem Müdürlüğüne bildirmek,

s) Herhangi bir surette alımı yapılarak gelen malzemeyi teslim almak ve kayıtlara geçirmek, malzemelerin niteliklerine göre tasnif ederek depoya yerleştirmek ve malzemelerin korunması ve bakımlarının yapılmasını sağlamak,

t) Daire başkanlığının/Müdürlüğün demirbaş mutemetliği ile personelin maaş mutemetliği hizmetlerini yürütmek,

u) Malzeme talebi halinde, talebi incelemek, uygun görülmesi halinde malzemeyi ilgili birimin memuruna imza karşılığı teslim etmek,

v) Daire başkanlığı/Müdürlüğün ve birimlerin ihtiyacı olan teksir, fotokopi gibi çoğaltma işlemlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

y) Teksir ve fotokopi ve diğer şekillerde sarf edilen malzemelerin tespitini yapıp kayıtlarını tutmak, bu sarfların nerelere yapıldığını kayıtlarda belirtmek,

z) Daire başkanı/Müdür tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Bilgi İşlem Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 14- Bilgi İşlem Büro Amirliği;

a) Daire başkanlığının/Müdürlüğün brifingini hazırlamak,

b) Bilgileri sürekli güncelleştirmek ve istatistiki hale getirmek,

c) Dairenin bilgi işlem sahasındaki donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki için gereken işlemleri yapmak,

d) Daire bilgisayar ağının düzenli ve etkin çalışırlığının teminini sağlamak,

e) Bilgisayar ve bilgi işlem konularında personeli bilgilendirmek,

f) Bilgi işlem teknolojisini takip ve transfer etmek,

g) Bilgisayar ve aksesuarlarının bakım ve onarım işlerinin takibini yapmak,

h) Bilgi işlem dairesi başkanlığıyla irtibat ve koordine sağlamak,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak

ile görevlidir.Özel Kalem Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 15- Özel Kalem Büro Amirliği;

a) Başkanın/Müdürün telefon ve diğer iletişim araçları ile haberleşmesini sağlamak ve her türlü protokol işlerini düzenlemek,

b) Başkanın/Müdürün talimatına göre randevuları düzenlemek, ziyaretçi kabul işlemlerini yapmak,

c) Başkana/Müdüre gelen bilgi, belge ve dokümanlar ile işlemlerin yürütüldüğü çalışma yerleriyle ilgili 19/5/1995 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe Emniyet Genel Müdürlüğü Koruyucu Özel Güvenlik Yönergesi esaslarına göre gerekli tedbirleri almak,

d) Kişiye özel ve çok gizli evrakın yazışmasını yapmak, dosyalarını tutmak,

e) Yapılması planlanan ve Başkanın/Müdürün iştirak edeceği toplantı ve benzeri organizasyonları kaydetmek ve Başkana/Müdüre bilgi vermek,

f) Makam odasının temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Şube Müdürlüğüne Bağlı İdari Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 16- İdari Büro Amirliği;

a) Şube müdürlüğüne gelen evrakı zimmetle teslim almak, şube müdürüne arz etmek ve talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,

b) Şube müdürlüğünden giden evrakı imzaya sunmak ve takip etmek, safhalarında şube müdürüne bilgi sunmak ve ilgili birime teslim etmek,

c) Şube müdürlüğündeki personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, dosyalarını tutmak ve nöbet hizmetlerini düzenlemek,

d) Şube müdürlüğü ile ilgili hizmete ilişkin günlük, aylık ve yıllık istatistikleri tutmak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri


Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının Kuruluşu

Madde 17- Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı aşağıdaki yönetim kademeleri ve hizmet birimlerinden oluşur:

a) Daire Başkanı,

b) Daire Başkan Yardımcıları,

c) Uygulama Şube Müdürlüğü,

d) Denetleme Şube Müdürlüğü

e) Mevzuat Şube Müdürlüğü,

f) Kurullar Şube Müdürlüğü,

g) İdari Büro Amirliği,

h) Bilgi İşlem Büro Amirliği,

ı) Özel Kalem Büro Amirliği.Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının Görevleri

Madde 18- Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı;

a)Trafikle ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmak ve bu düzenlemeleri uygulatmak, sonuçlarını değerlendirerek ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

b)Trafik kuruluşlarının denetlenmeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c)Trafik kontrol ve uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler almak ve geliştirmek,

d)Şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak,

e)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Uygulama Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 19- Uygulama Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Tescil Büro Amirliği,

d) Uygulama Büro Amirliği’nden,

oluşur.Uygulama Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 20- Uygulama Şube Müdürlüğü;

a) Araç tescil işlemleri ile ilgili olarak illerden yapılan müracaatları ve talepleri değerlendirip, cevap vermek,

b) Yurtiçinden alınan sürücü belgelerinin müracaat esasları ile verilmesi, değiştirilmesi veya yenilenmesi ile ilgili yazışmaları yapmak,

c) Yurtdışından alınan sürücü belgelerinin tebdili ile bu belgelere ilişkin yazışmaları yapmak,

d) Mevzuat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu düzenlemelere uygun olarak trafik kuruluşlarına ilgili konularda talimat göndermek,

e) Şubeye bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Tescil Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 21- Tescil Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre kayıt tescile tabi araçların her türlü tescili, devir, nakil, geçici plaka verme, trafikten çekme veya hurdaya ayırma gibi işlemlerinin tüm trafik kuruluşlarınca, mevzuat hükümlerine göre yeknesak bir şekilde yürütülmesi için, uygulamada karşılaşılabilecek tereddüt ve aksaklıklar hakkında görüş bildirmek,

b) Kayıt tescil ile ilgili şikayet dilekçelerini inceleyerek sonuçlandırmak,

c) Sürücü belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi veya yenilenmesi gibi hizmetlerin ilgili trafik kuruluşlarında yeknesak bir şekilde yürütülmesi için uygulamadan doğan aksaklık ve noksanlıklar hakkında görüş bildirmek,

d) Yabancı ülkelerden alınan sürücü belgelerinin tebdili, bu belgelerle hangi şartlar altında Türkiye’de kayıt tescilli taşıtları veya beraberinde getirilen yabancı plakalı taşıtları kullanabileceklerine ilişkin yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek aksaklık veya tereddütlerin giderilmesi için görüş bildirmek,

e) Sürücülerin zamanla sağlık şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler dolayısıyla sürücü belgelerinin bir alt sınıfa indirilmesi veya iptali gibi durumlar hakkında sağlık kuruluşları tarafından verilen raporlarda farklı durumlar ortaya çıkması halinde Sağlık Bakanlığı ile gerekli koordine sağlanarak sonuç hakkında görüş bildirmek,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Uygulama Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 22- Uygulama Büro Amirliği;

a) Trafik komisyonlarının kararları konusunda vaki müracaat ve şikayetleri incelemek, soru ve tereddütlere cevap vermek,

b) Ticari plakaların verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasında ortaya çıkan tereddütler hakkında vaki müracaatları değerlendirmek,

c) Mevzuat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu düzenlemelere uygun olarak trafik kuruluşlarına uygulama talimatı göndermek,

d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Denetleme Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 23- Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Denetleme ve Değerlendirme Büro Amirliği,

d) Şehiriçi Hizmetleri Büro Amirliği,

e) Bölge Hizmetleri Büro Amirliği,

f) TIR Büro Amirliği’nden

oluşur.Denetleme Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 24- Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Merkez ve taşra trafik kuruluşlarını denetlemek, personelin sürücülere, diğer yol kullanıcılarına ve iş sahiplerine karşı tutum ve davranışlarını kontrol etmek, görevini kötüye kullanan, yolsuzluk ve usulsüzlük yapanların tespiti ile haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Kontrol programlarına bağlı olarak trafik kontrollerinin yapılıp yapılmadığını denetlemek,

c) Denetleme hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

d) Denetleme sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili birimlere iletmek,

e)Trafik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması hizmetlerini yürütmek,

f)Mevzuat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu düzenlemelere uygun olarak trafik kuruluşlarına ilgili konularda talimat göndermek ve neticeleri izlemek,

g) Şubeye bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Denetleme ve Değerlendirme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 25- Denetleme ve Değerlendirme Büro Amirliği;

a) Trafik Hizmetleri Başkanlığı kuvvesinde kayıtlı bulunan veya karayolunu kullanan ve sürücüsünün muvafakati alınarak binilen araçlarla, trafik kuruluşlarında görevli personeli hizmet başında denetlemek, personelin sürücülere ve iş sahiplerine karşı tutum ve davranışlarını kontrol etmek, görevini kötüye kullanan, yolsuzluk ve usulsüzlük yapanların tespiti halinde haklarında yasal işlem başlatmak ve gerektiğinde operasyonel uygulamalar yapmak üzere görevlendirilecek ekip personelinin görevlendirme onaylarını hazırlamak ve görev dönüşü işlemlerini yapmak,

b) Merkezden görevlendirilen denetleme ekiplerinin verdikleri raporları inceleyerek gereği yapılmak üzere, ilgili birimlere dağıtımını yapmak ve sonuçlarını izlemek,

c) Denetime çıkacak ekip görevlilerinin teknik araç, gereç ve cihaz ihtiyacını karşılamak için gerekli işlemleri yapmak,

d) Bakanlık ve Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığından intikal eden denetleme raporlarının trafikle ilgili bölümlerini tetkik etmek, tenkide alınan hususların giderilmesi için il veya merkezdeki ilgili birimlere dağıtımına ait işlemleri yapmak ve sonuçlarını izlemek,

e) Denetleme raporları ve sonuçlarına ait yazışma ve evrakı mahiyetlerine göre dosyalamak ve arşivlemek,

f) Trafik zabıtası hakkında intikal eden görevle ilgili ihbar mektuplarını değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

g) Basın yayın organlarında çıkan trafik denetimine ilişkin haberleri değerlendirmek ve gerekiyorsa ilgili birimlere iletmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Şehiriçi Hizmetleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 26- Şehiriçi Hizmetleri Büro Amirliği;

a) Gerektiğinde şehir içine ilişkin trafik kontrol programları hazırlamak ve illere göndermek,

b) Kontrol programları sonucunda illerden gelen verileri toplamak ve değerlendirmesini yapmak,

c) Şehiriçi trafik denetimiyle ilgili olarak taşra trafik kuruluşlarınca bildirilen sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

d) Resmi taşıtların denetimine dair işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Bölge Hizmetleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 27- Bölge Hizmetleri Büro Amirliği;

a) Gerektiğinde şehir dışına ilişkin trafik kontrol programları hazırlamak ve illere göndermek,

b) Kontrol programları sonucunda illerden gelen verileri toplamak ve değerlendirmesini yapmak,

c) Karayolları üzerinde yapılacak milli ve milletlerarası yarışlarla ilgili talepleri incelemek ve izin verilmesi hususunda ilgili kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak, yarışın yapılacağı güzergahta trafik önlemlerinin alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimleriyle ilgili taşra kuruluşlarınca bildirilen sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

e) İllerden gönderilen polis-jandarma sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin protokollerin sekreterya işlemlerini yürütmek,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.


TIR Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 28- TIR Büro Amirliği;
a) Transit yollar ile 16/4/1993 tarih ve 21554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikte belirtilen yükleme ve boşaltma noktaları üzerindeki TIR denetleme ve konaklama noktalarının tespit edilmesi ve bu noktalarda güvenlik önlemlerinin alınmasına dair işlemleri yapmak,

b) Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan TIR araçlarının, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikle tespit edilen güzergahlar üzerinde seyirlerinin sağlanması, denetlenmesi ve makul sebep olmaksızın güzergah dışına çıktıkları tespit edilen yabancı TIR araçları ile sürücüleri hakkında yasal işlem yapılmasına dair işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Gerektiğinde Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için ilgili makamlarla işbirliği yapmak,

d) İlgili yönetmelikte yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmalara katılmak ve istenildiğinde görüş bildirmek,

e) Hudut kapılarından giriş ve çıkış yapan TIR araçlarının istatistiklerini tutmak,

f) Trafik kazalarına karışan yabancı TIR araçları ve sürücülerine ait bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara bildirmek,

g) TIR denetleme defterinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Mevzuat Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 29- Mevzuat Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Mevzuat Büro Amirliği,

d) Dava İşleri Büro Amirliği’nden,

oluşur.Mevzuat Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 30- Mevzuat Şube Müdürlüğü;

a) Trafik mevzuatı ile ilgili düzenleme ve değişiklik çalışmalarını yapmak,

b) Trafik mevzuatı ve idare aleyhine açılan davalarda savunma için bilgi ve belge hazırlamak,

c) Trafik mevzuatı hakkında diğer birimlerce sorulan hususları cevaplamak,

d) Şubeye bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Mevzuat Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 31- Mevzuat Büro Amirliği;

a) Trafik Kanununun uygulanmasından doğan aksaklıkları tespit etmek, gerektiğinde kanun, yönetmelik ve yönergelerin değiştirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Trafik mevzuatı ile ilgili talep olunan toplantılara iştirak etmek, toplantıların sonuçlarını değerlendirmek,

c) Trafik mevzuatı konusundaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,

d) Kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin trafik mevzuatı hakkındaki görüş ve önerilerini incelemek ve değerlendirmek,

e) Ülkemiz trafik mevzuatının Avrupa Topluluğuna uyum çalışmalarını yürütmek,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Dava İşleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 32- Dava İşleri Büro Amirliği;

a) Trafik mevzuatının uygulanması hakkında açılan davalarda, savunmaya esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri ilgili birimlere intikal ettirmek,

b) İdare aleyhine açılacak davalarda, savunmaya esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri ilgili birimlere intikal ettirmek,

c) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Kurullar Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 33- Kurullar Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Kurullar Büro Amirliği,

d) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nden

oluşur.


Kurullar Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 34- Kurullar Şube Müdürlüğü;

a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun sekreterya görevlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Kurulların gündemini tespit amacıyla kurulların çalışmalarına katılan bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordine sağlamak,

c) Kurullarda alınan kararların yazımı, çoğaltılması ve dağıtımını yapmak,

d) Şube müdürlüğüne bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Fahri trafik müfettişliğine ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Mevzuat şube müdürlüğünün yapmış olduğu düzenlemelere uygun olarak trafik kuruluşlarına ilgili konularda talimat göndermek ve neticeleri izlemek,

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak,

ile görevlidir.Kurullar Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 35- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Büro Amirliği;

a) Yüksek Kurulun sekreterya görevine ilişkin hizmetleri yapmak,

b) Yüksek Kurul üyelerinin, kuruluşları ile koordine sağlamak suretiyle toplantı tarihlerinin tespitini yapmak,

c) Yüksek Kurul üyelerinin kuruluşları ile işbirliği içerisinde gündemin tespitini yapmak,

d) Trafik Hizmetleri Başkanına bağlı daire başkanlıkları ve birimlerle işbirliği ve koordine sağlayarak, Yüksek Kurulla ilgili talepleri tespit etmek ve Yüksek Kurul gündeminde bunları dikkate almak,

e) Kurulun sekreterya görevine ilişkin hizmetleri yapmak,

f) Kurul üyelerinin kuruluşları ile koordine sağlamak suretiyle toplantı tarihlerinin tespitini yapmak,

g) Kurul üyelerinin, kuruluşları ile işbirliği içerisinde gündemin tespitini yapmak,

h) Trafik Hizmetleri Başkanına bağlı daire başkanlıkları ve birimlerle işbirliği ve koordine sağlayarak, Kurulla ilgili talepleri tespit etmek ve Kurul gündeminde bunları dikkate almak,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek

ile görevlidir.Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 36- Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği;
a) İllerden gönderilen fahri trafik müfettişleri müracaatlarını değerlendirmek,

b) Fahri trafik müfettişlerine onay alınmasına ilişkin işlemlerin takibini yapmak,

c) Fahri trafik müfettişliği görevinin sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek,

d) Fahri trafik müfettişleri konusunda uygulamadan intikal eden aksaklıkların giderilmesine çalışmak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek

ile görevlidir.BEŞİNCİ BÖLÜM

Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığının Kuruluşu ve GörevleriTrafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığının Kuruluşu

Madde 37- Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı aşağıdaki yönetim kademeleri ve hizmet birimlerinden oluşur.

a) Daire Başkanı,

b) Daire Başkan Yardımcıları,

c) Planlama Şube Müdürlüğü,

d) Destek Şube Müdürlüğü,

e) Özel Ödenek Şube Müdürlüğü,

f) İdari Büro Amirliği,

g) Bilgi İşlem Büro Amirliği,

h) Özel Kalem Büro Amirliği.Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığının Görevleri

Madde 38- Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı;

a) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez ve taşra trafik kuruluşlarının personel, araç, makine, teçhizat ve inşaat ihtiyaçlarını belirlemek, gereği için ilgili daire başkanlıklarına göndermek, birlikte takibini yapmak,

b) Trafik kuruluşlarının açılması, kapatılması ve isimlerinin değiştirilmesine ilişkin teklifleri gerekli onayın alınması için ilgili daire başkanlığına bildirmek,

c) Trafik Hizmetleri Başkanlığının yıllık bütçe ve özel ödenek bütçesi hazırlığını yapmak, gereği için ilgili daire başkanlıklarına göndermek, birlikte takibini yapmak,

d) Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan her türlü araç ve makine-teçhizatın merkez ve taşra teşkilatına plan çerçevesinde dağıtımını sağlamak,

e) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatının personel ihtiyacını belirlemek, illere atanacak personelin planlamasını yapmak, atama işlemleri için Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, takibini yapmak ve koordineli çalışmak,

f) Özel Ödenek çalışmalarını ve yönlendirme hizmetlerini yürütmek,

g) Trafik hizmet binaları (inşaat) yatırım planını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için İnşaat Emlak ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına göndermek,

h) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı trafik kuruluşlarında görevli personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

i) Şube Müdürlükleri arasında koordineyi sağlamak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak

ile görevlidir.Planlama Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 39- Planlama Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Personel Büro Amirliği,

d) Trafik Kuruluşları Büro Amirliği,

e) Plan Proje Büro Amirliği’nden,

oluşur.Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 40- Planlama Şube Müdürlüğü;

a) Trafik hizmetlerinde görevli personelin, özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

b) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez ve taşra trafik kuruluşlarının personel, araç, gereç, makine-teçhizat ile bina ve tesis ihtiyaçlarının planlamasını yaparak, karşılanması için ilgili birimlere göndermek,

c) Trafik kuruluşlarının açılma, kapanma ve devirleri ile ilgili planlamaları yapmak ve buna ilişkin hizmetleri yürütmek,

d) Şubeye bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Personel Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 41- Personel Büro Amirliği;

a) Personelin kadro aktarımı ile ilgili işlemlerini Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

b) Trafik hizmetleri kadrosuna aktarılan personelin Personel Daire Başkanlığınca özlük dosyası ve personel durum fişine bu bilgilerin işlenip işlenmediğini takip edip, noksanlık varsa giderilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

c) Trafik branşlı personelin il ve ilçe trafik birimlerinde çalışıp çalışmadığını takip etmek,

d) Trafik hizmetlerinde görevli personelin atama ve yer değiştirmesi planlamalarında, Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatının taleplerini dikkate almak,

e) Trafik hizmetlerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin ilgili birimlerce istenen görüş ve bilgileri vermek,

f) Trafik personeli tarafından, trafik branş değişikliğine ilişkin idare aleyhine açılan davalarda ilgili birimlerce istenen bilgi ve belgeleri vermek,

g) Trafik personelinin branşlarına ve ihtisas alanlarına göre kayıtlarını ve istatistiki bilgilerini tutmak,

h) Merkez ve taşra trafik kuruluşlarında görevli personelin özlük hakları ile ilgili sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yaparak, personelin görevinde etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak ve bu konularda gelen talepleri inceleyerek değerlendirmek,

ı) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Trafik Kuruluşları Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 42- Trafik Kuruluşları Büro Amirliği;

a) Trafik kuruluşlarının açılmasına ilişkin talepleri incelemek,

b) Planlaması yapılan merkez ve il trafik kuruluşları için ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yatırım programlarına alınmasını sağlamak, ilgili birimlerle koordine sağlayarak inşası için önerilerde bulunmak,

c) Trafik kuruluşlarının açılması, kapatılması, isimlerinin değiştirilmesi ve faaliyete geçirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Trafik hizmetlerinin yürütüldüğü binaların mevcut durumlarının tespitini yapmak, yerleşim ve bina olarak yeterli olup olmadığını belirleyip, ihtiyaçların giderilmesi amacıyla öneri ve tekliflerde bulunmak,

e) Açılması planlanan trafik kuruluşlarının, yatırım plan ve programlarına da dahil edilmesi hususunda ilgili birimlerle koordine sağlamak,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Plan Proje Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 43- Plan Proje Büro Amirliği;

a) Trafik hizmetlerinde görevli personelin trafiği etkileyen faktörlere göre belirlenen esaslar doğrultusunda seçilmesi, alınması, dağıtımı, yer değiştirilmesi ve yıllık atama planlamasını yapmak, bu hususta ilgili birimler ile koordineyi sağlamak,

b) Trafik hizmetlerinde görevlendirilecek personelin hizmetin özelliği ve ihtisas alanlarına göre artan iş hacmi, merkez ve taşra trafik kuruluşlarının talepleri de dikkate alınarak ihtiyaçları tespit etmek ve konu ile ilgili plan ve programlar yaparak öneri ve tekliflerde bulunmak,

c) Trafik kuruluşları için ihtiyaç duyulan hizmet binalarının açılması ve faaliyete geçirilmesine ilişkin planlama yapmak,

d) Trafik Hizmetleri Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda trafik personeli, trafik kuruluşları araç gereç ve makine-teçhizatlarına ilişkin proje hazırlamak,

e) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı merkez ve taşra trafik kuruluşları ile koordine sağlayarak, trafiği etkileyen faktörlere göre belirlenen esaslar doğrultusunda ihtiyaç duyulan araç, makine teçhizat ve her türlü donatım malzemelerin planlamalarını yapmak,

f) İllerden gelen bilgilere göre mevcutları belirlenen personel, kuruluş, araç, makine teçhizat ve donatım malzemelerine ilişkin istatistikleri tutmak,

g) Merkez ve taşra trafik kuruluşlarının araç ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını belirleyerek, yıllık bütçe programlarına alınması için ilgili birimlere göndermek,

h)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak,

ile görevlidir.Destek Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 44- Destek Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Dağıtım Büro Amirliği,

d) İkmal Büro Amirliği,

e) AR-GE Büro Amirliği’nden,

oluşur.Destek Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 45- Destek Şube Müdürlüğü;

a) Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimlerin ihtiyacı olan destek hizmetlerini yürütmek,

b) Araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları ile ilgili olarak Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan plan dahilinde bu ihtiyaçların temini çalışmalarını yürütmek,

c) Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanarak gönderilen ihtiyaçlara ilişkin planların gerçekleştirilmesi amacıyla, genel bütçe, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Özel Ödenek bütçesi ile diğer imkanlardan ödenek ayrılması için gerekli çalışmaları yürütmek,

d) Bütçe Kanunu ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Özel Ödenek ve diğer kaynaklardan trafik hizmetlerine ayrılmış ödeneklerin plan hedefleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak,

e) Trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere alımı yapılan araç, gereç ve teçhizatların Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan plan dahilinde tahsis onaylarını alarak, dağıtılmasını sağlamak,

f) Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan yıllık planlar dışında, merkez ve taşra trafik teşkilatları tarafından talep edilen ve acil olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara kaynak temin etmek,

g) İllerin tescil kuruluşlarının sürücü belgesi, motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin alım işlemlerini yürütmek, satın alınan belgelerin dağıtımını sağlamak,

h) Şubeye bağlı bürolar arasında koordineyi sağlamak,

ı) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Dağıtım Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 46- Dağıtım Büro Amirliği;

a) İhaleler sonucunda alımı gerçekleştirilerek teslim alınan donatım malzemelerinin ilgili birimlerle koordine kurularak kabul işlemleriyle ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İkmal Büro Amirliğince tedariki gerçekleştirilen malzemenin hazırlanan planlar dahilinde dağıtımını yapmak,

c) Trafik hizmetleri için tedarik edilen donanım malzemelerini tedarik edildiği tarihten itibaren hizmete sunulmasını temin etmek,

d) İllerin tescil kuruluşlarının sürücü belgesi, motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ile sarf malzemesi ihtiyaçlarını belirlemek ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak,

ile görevlidir.İkmal Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 47- İkmal Büro Amirliği;

a) Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanarak gönderilen araç ve makine-teçhizat ihtiyaçlarına ilişkin bütçe teklifini hazırlamak,

b) Tedarik edilecek malzemelere ilişkin olarak, ilgili birimlerle koordine sağlayarak teknik şartnameleri hazırlatmak,

c) Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanarak gönderilen planların gerçekleştirilmesi amacıyla, Genel Bütçe, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Özel Ödenek ile diğer imkanlardan ödenek ayrılması için gerekli çalışmaları yürütmek,

d) Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan yıllık planlar dışında merkez ve taşra trafik kuruluşlarının talep ettikleri acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaları yürütmek,

e) Trafik kontrollerinin daha etkin, maksada uygun ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla plan hedefleri doğrultusunda, trafik zabıtasının modern araç ve gereçlerle teçhiz edilmesini sağlamak,

f) Trafik hizmetler için satın alınacak her türlü donatım malzemeleri ile ilgili ihalelere talep edilmesi halinde katılımı sağlamak,

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak,

ile görevlidir.AR-GE Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 48- AR-GE Büro Amirliği;

a) Büro amirliğinde görevli mühendislerce Emniyet Teşkilatı trafik kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alınacak araç, makine, teçhizat, diğer belge ve malzemelerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak, öneri ve tekliflerde bulunmak,

b) Teknolojik gelişmeleri takip ederek, satın alınacak her türlü ihtiyacın günün şartlarına uyumunu sağlamak,

c) Yurtiçinde ve yurtdışında Emniyet Teşkilatı trafik kuruluşlarını ilgilendiren fuarları ve teknolojiyi yakından takip ederek, katılımı organize etmek, demonstrasyonları izlemek, sonuçlarını rapor haline getirerek ilgili Makamlara sunmak,

d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Özel Ödenek Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 49- Özel Ödenek Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Bütçe Hazırlama ve Değerlendirme Büro Amirliği,

d) Gelirleri Takip Büro Amirliği’nden

oluşur.Özel Ödenek Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 50- Özel Ödenek Şube Müdürlüğü;

a) Özel ödenek gelirinin İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılmasını sağlamak,

b) Gelirlerin takibinde Genel Müdürlük İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile koordine kurmak,

c) Özel ödenek bütçesinden gerçekleştirilecek malzeme ve hizmet giderine ait bütçeyi hazırlamak,

d) İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yapılacak satın alma işlemlerinin koordinesini sağlamak,

e) Basılı kağıt, belge ve plakalarla 21/2/1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında bulunan sürücü belgeleri, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin satış bedellerinin tespiti ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve trafik kuruluşlarını talimatlandırmak,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Bütçe Hazırlama ve Değerlendirme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 51- Bütçe Hazırlama ve Değerlendirme Büro Amirliği;

a) Yıllık özel ödenek geliri tahmini yapmak,

b) Trafik Kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit etmek, yatırım, cari ve transfer tertibinden yapılacak giderleri belirlemek ve bütçeyi hazırlamak,

c) Şartname gerektiren alımlara ait şartnamelerin hazırlanması için Destek Şube Müdürlüğü ile irtibat kurmak ve şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

d) İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile koordine kurarak satın alınması planlanan malzemelerin bütçe durumu göz önünde bulundurularak alımının gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak

ile görevlidir.Gelirleri Takip Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 52- Gelirleri Takip Büro Amirliği;

a) Sigorta şirketlerinin ödeyecekleri %5 oranındaki sigorta payının her ayın 20’sine kadar Bakanlık Merkez Saymanlığı hesabına yatırılmasını takip etmek,

b) Basılı kağıtlar ile plakaların tespit edilen bedel üzerinden satışının federasyona sağladığı net gelirin % 60’ı tutarının Bakanlık Merkez Saymanlığı hesabına yatırılmasını takip etmek,

c) Ad ve/veya soyad veya tescil edilmiş ticari unvan ihtiva eden plaka satışlarından elde edilen gelirlerin Bakanlık Merkez Saymanlığı hesabına yatırılmasını takip etmek,

d) Maliye Bakanlığınca uygun görülen diğer gelirlerin Bakanlık Merkez Saymanlığı hesabına yatırılmasını takip etmek,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak

ile görevlidir.ALTINCI BÖLÜM

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri


Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının Kuruluşu

Madde 53- Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı aşağıdaki yönetim kademeleri ve hizmet birimlerinden oluşur:

a) Daire Başkanı,

b) Daire Başkan Yardımcıları,

c) Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü,

d) Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü,

e) İstatistik Şube Müdürlüğü,

f) İdari Büro Amirliği,

g) Bilgi İşlem Büro Amirliği,

h) Özel Kalem Büro Amirliği.Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının Görevleri

Madde 54- Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı;

a) Trafik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetişmesi amacıyla, hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve gerektiğinde temel eğitimin yapılabilmesi için ilgili kuruluş ve birimlerle koordine sağlamak,

b) Trafik eğitimi konusunda basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını sağlamak,

c) Trafik güvenliğine ilişkin projeler üretmek, uygulamak ve uygulatmak,

d) Trafikle ilgili bilgisayar projelerinde bulunan veri tabanı ya da illerden manuel olarak alınan formlardan ulaşılabilen konularda istatistiki bilgileri hazırlamak,

e) Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve personelin eğitimi konusunda etkinliğin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak,

f) Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 55- Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Plan Program Büro Amirliği,

d) Kurslar Büro Amirliği,

e) Değerlendirme Büro Amirliği’nden

oluşur.Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 56- Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü;

a) İş ve ihtiyaç analizi yaparak trafik personelinin hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birimlere intikal ettirmek,

b) Hizmetin özelliğine göre, trafik hizmetlerinin eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, temel, geliştirme ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerini planlamak, eğitim faaliyetinin türünü, amaçlarını, zamanını, süresini, eğitici personeli ve içeriğini belirlemek; eğitim programını, ders programı ve zaman çizelgesini hazırlamak,

c) Trafik hizmetlerine eğitici personel yetiştirmek üzere, ilgili birimlerle işbirliği kurmak suretiyle eğitim programları yapmak ve alımı yapılan malzemelerin teknik şartname ve idari sözleşme hükümlerine göre eğitim plan ve programını hazırlamak,

d) Yeni mevzuat değişiklikleri ile eğitim teknolojisi ve öğretim metotlarındaki gelişmeleri izlemek ve uygulamaya koymak,

e) İlgili birim ile koordine kurarak, trafik hizmetlerinin eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan, temel, geliştirme ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerini uygulamaya koymak, düzenlenecek eğitim faaliyetinin uygulama ortamını hazırlamak, eğitilen ve eğitici personelin eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak, öğreticileri görevlendirmek gibi organizasyon işlemlerini yürütmek,

f) Düzenlenecek eğitim faaliyetinin ders notlarını hazırlamak, hazırlatmak ya da temin etmek, eğitim sürecini izlemek, oluşabilecek eksiklik ve aksaklıkları gidermek,

g) Branş eğitimine tabi tutulan personelin atama ve yer değiştirmelerinin, illerin ihtiyaçlarına göre yapılabilmesi amacıyla, söz konusu personel hakkındaki istatistiki bilgilerin ilgili birimlere intikalini sağlamak, ülke genelindeki, tüm hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek, bunlara ait dokümanları hazırlamak, ilgili makam ve birimlere göndermek,

h) Hizmetiçi eğitime tabi tutulacak personelin tespitini yapmak, eğitime katılımını sağlamak ve personele ait bilgileri ilgili birimlere göndermek,

i) Eğiticilerin harcırah ve ders ücretlerinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

j) Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün eğitsel ihtiyaçlarının giderilmesi için Okul Müdürlüğü ve ilgili daireler arasında koordine sağlamak,

k) Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkililiğinin, kursiyerlerin ve eğiticilerin değerlendirilmesi amacıyla veri toplama araçları geliştirmek, geliştirilen veri toplama araçlarını, ilgili birimlerle koordineli olarak uygulamak,

l) Veri toplama araçlarının uygulanması sonucu elde edilen verileri değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırarak, eğitimlerin geliştirilmesinde kullanmak,

m) Şubeye bağlı birimler arasında koordine sağlamak,

n) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Plan Program Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 57- Plan Program Büro Amirliği;
a) İş ve ihtiyaç analizi yaparak trafik personelinin hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek, ilgili birimlere intikal ettirmek,

b) Hizmetin özelliğine göre, trafik hizmetlerinin eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, temel, geliştirme ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerini planlamak, teklif ve önerilerde bulunmak,

c) Düzenlenecek eğitim faaliyetinin türünü, amaçlarını, zamanını, süresini, eğitici personeli ve içeriğini belirlemek; eğitim programını hazırlamak,

d) Düzenlenecek eğitim faaliyetinin ders programı ve zaman çizelgesini hazırlamak,

e) Trafik hizmetlerine eğitici personel yetiştirmek üzere, ilgili birimlerle işbirliği kurmak suretiyle eğitim programları hazırlamak,

f) Yeni mevzuat değişiklikleri ile eğitim teknolojisi ve öğretim metotlarındaki gelişmeleri izlemek ve uygulamaya koymak,

g) Alımı yapılan malzemelerin teknik şartname ve idari sözleşme hükümlerine göre eğitim plan ve programını hazırlamak,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Kurslar Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 58- Kurslar Büro Amirliği;
a) İlgili birim ile koordine kurarak, trafik hizmetlerinin eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan, temel, geliştirme ve benzeri hizmetiçi eğitim etkinliklerini uygulamaya koymak,

b) Düzenlenecek eğitim faaliyetinin uygulama ortamını hazırlamak, eğitilen ve eğitici personelin eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak, öğreticileri görevlendirmek gibi organizasyon işlemlerini yürütmek,

c) Düzenlenecek eğitim faaliyetinin ders notlarını hazırlamak, hazırlatmak ya da temin etmek,

d) Eğitim sürecini izlemek, oluşabilecek eksiklik ve aksaklıkları gidermek,

e) Branş eğitimine tabi tutulan personelin atama ve yer değiştirmelerinin, illerin ihtiyaçlarına göre yapılabilmesi amacıyla, söz konusu personel hakkındaki istatistiki bilgilerin ilgili birimlere intikalini sağlamak,

f) Ülke genelindeki, tüm hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek, bunlara ait dokümanları hazırlamak, ilgili makam ve birimlere göndermek,

g) Hizmetiçi eğitime tabi tutulacak personelin tespitini yapmak, eğitime katılımını sağlamak ve personele ait bilgileri ilgili birimlere göndermek,

h) Eğiticilerin harcırah ve ders ücretlerinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

i) Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün eğitim yardımcı materyalleri; maket, model, ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Okul Müdürlüğü ve ilgili daireler arasında koordine sağlamak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Değerlendirme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 59- Değerlendirme Büro Amirliği;
a) Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkililiğinin, faaliyetlere katılan kursiyerlerin ve bu faaliyetlerde görev alan eğiticilerin değerlendirilmesi amacıyla veri toplama araçları geliştirmek,

b) Geliştirilen veri toplama araçlarını, ilgili birimlerle koordineli olarak uygulamak,

c) Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla ölçme araçları hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmeye almak,

d) Veri toplama araçlarının uygulanması sonucu elde edilen verileri değerlendirmek,

e) Değerlendirme sonuçlarını raporlaştırarak, eğitimlerin geliştirilmesinde kullanmak,

f) Soru bankası oluşturmak ve buna ilişkin hizmetleri yapmak,

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri

Madde 60- Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Dokümantasyon Büro Amirliği,

d) Projeler Büro Amirliği,

e) Koordinasyon Büro Amirliği’nden

oluşur.Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 61- Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü;

a) Trafik eğitimi konusunda basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

b) Trafik güvenliğine ilişkin projeler üretmek, uygulamak ve uygulatmak,

c) Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim taleplerini takip etmek, değerlendirmek,

d) İlgili birimlerden trafik eğitimine yönelik olarak gönderilen yerli ve yabancı dokümanları arşivlemek ve muhafazasını sağlamak,

e) İllerle koordineli olarak çalışarak, sürücü ve yayalara yönelik çeşitli eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenletmek ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

f) Trafik güvenliği kampanyaları düzenleyen kişi ve kuruluşlara katkıda bulunmak,

g) Yurtdışı eğitimi ile ilgili teklif ve önerilerde bulunmak,

h) Şubeye bağlı birimler arasında koordine sağlamak,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Dokümantasyon Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 62- Dokümantasyon Büro Amirliği;

a) Trafik eğitimine yönelik eğitsel materyallerin temin edilebilmesi amacıyla ilgili birimlerle koordine kurmak,

b) Yabancı dilde yayınlanan kasetlerden veya yayınlardan uygun görülenlerin Türkçe’ye çevrilmesi için ilgili birimlerle koordine kurmak,

c) Diğer kurum, kuruluş ve birimlerden gelen trafik eğitim materyalleri taleplerini değerlendirmek,

d) İlgili birimlerce gönderilen trafik eğitimi ile ilgili her türlü yerli ve yabancı yayınlar, milli ve milletlerarası düzeyde yapılan bilimsel toplantılarda sunulan tebliğler, fotoğraf ve video kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerin muhafazasını sağlamak,

e) Trafik güvenliğine ilişkin, eğitici nitelikte kitap, broşür gibi yayınlardan oluşan bir kütüphanenin kurulması ve bu yayınların muhafazası hizmetlerini yapmak,

f) Trafik eğitimi konusunda yerli ve yabancı basında çıkan ve birime ulaşan her türlü yayınları takip etmek, uygun görülenleri değerlendirmeye tabi tutmak, trafiğe iştirak edenlerin istifadelerine sunulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

g) Basın yayın kuruluşlarının trafik hizmetleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla Emniyet Teşkilatının ilgili birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Vatandaşa verilen hizmetlerle ilgili kamuoyu araştırması yapmak ve yaptırmak,

i) Kamuoyu araştırması sonuçlarını ve vatandaşa verilen hizmetleri tanıtıcı broşür, ilan ve sair hazırlamak.

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Projeler Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 63- Projeler Büro Amirliği;

a) Trafik eğitimi amacıyla çok yönlü eğitim programları hazırlamak, bu programları zaman periyodu içerisinde ulusal ve yerel televizyon, radyo ve basın yayın organları vasıtası ile yayınlamak üzere gerekli hazırlıkları yapmak, onayları almak ve uygulamaya konulmasına ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Sürücü ve yayalara yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlemek, düzenletmek ve sonuçlarını derleyip değerlendirmek,

c) Trafik polisinin illerdeki hizmetiçi eğitimine yönelik yerinde eğitim faaliyetlerini düzenlemek, düzenletmek ve sonuçlarını takip etmek,

d) Trafik güvenliğine ilişkin Daire Başkanlığı görev alanına giren projelere talep halinde katılmak veya katkıda bulunmak,

e) Trafik güvenliği kampanyaları düzenleyen kişi ve kuruluşlara katkıda bulunmak,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Koordinasyon Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 64- Koordinasyon Büro Amirliği;

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen eğitim taleplerini değerlendirmek ve ilgili birimlere iletmek,

b) Yurtdışı eğitimi ile ilgili teklif ve önerilerde bulunmak,

c) Trafik eğitimi konusunda yurtdışına gönderilecek personelin tespitine ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Yurtdışı eğitiminin düzenleneceği ülkenin ilgili birimi, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordine kurarak, eğitim konularını tespit etmek ve bunlara ait ders programlarını hazırlamak,

e) Trafik eğitimi amacıyla yurtdışına gönderilecek personele ilişkin işlemleri takip etmek ve bunlarla ilgili hizmetleri yürütmek, dönüşlerinde gerekli rapor ve dokümanları alarak değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere iletmek,

f) Yabancı trafik polislerine yönelik yurtiçinde düzenlenecek trafik eğitimlerine ilişkin barınma, yemek, eğitim ve benzeri gerekli koordinasyonları kurmak, eğitimlerin verilmesi işlemlerini yürütmek,

g) Trafik eğitimi ile ilgili yurtdışından gelen bilgileri değerlendirmek, bu alandaki gelişmelerin tatbiki amacıyla, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak,

h) Trafik ile ilgili konularda yurtdışından gelen heyetlere ilişkin plan ve organizasyon yapmak,

i) Trafik eğitimi hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan eğitim materyallerinin hizmete sunulması için gerekli basım, yapım ve dağıtım işlemlerini yürütmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Emniyet Teşkilatının sürücü açığını kapatmak amacıyla düzenlenen sürücülük eğitim ve sınavlarını takip etmek,

k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.İstatistik Şube Müdürlüğünün Alt Birimleri
Madde 65- İstatistik Şube Müdürlüğü;

a) Bürolar Amiri,

b) İdari Büro Amirliği,

c) Sürücü ve Araç Sicil Büro Amirliği,

d) Kaza İstatistikleri Büro Amirliği,

e) Veri Hazırlama Büro Amirliği,

f) Kaza Danışma Büro Amirliği’nden

oluşur.İstatistik Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 66- İstatistik Şube Müdürlüğü;

a) Trafikle ilgili faaliyet ve bilgileri istatistiki hale getirmek,

b) İstatistiki bilgileri değerlendirmek suretiyle, İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik faaliyetlerini yönlendirici veriler hazırlamak,

c) Ülke genelinde araç ve sürücü bilgilerini derleyerek istatistiki hale getirmek,

d) İstatistiki sonuçlarına ilişkin bilgileri, talep halinde ilgili diğer kurum, kuruluş ve şahıslara göndermek,

e) Şubeye bağlı birimler arasında koordine sağlamak,

f) İstatistik konuları ile ilgili verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Sürücü ve Araç Sicil Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 67- Sürücü ve Araç Sicil Büro Amirliği;

a) Tescilli araçlar, sürücü belgeleri, sürücü belgesine uygulanan trafik cezaları ve fahri trafik müfettişlerine ait faaliyetlerin mahalli görevlilerce trafik bilgisayar projesine veri giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak, kayıtların kontrollerini yapmak, tespit edilen veya il görevlilerince bildirilen aksaklıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde gidermek,

b) İl emniyet trafik birimlerinden, istatistik formları veya bilgisayar aracılığı ile elde edilen sürücü ve sürücü belgesi bilgilerini genel olarak değerlendirmek, ay ve yıl sonlarında illere göre istatistiklerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek ve sonuçları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve şahısların bilgi taleplerini cevaplandırmak,

c) İl emniyet trafik birimlerinden, istatistik formları veya bilgisayar aracılığı ile elde edilen tescilli araç bilgilerini genel olarak değerlendirmek, ay ve yıl sonlarında illere göre istatistiklerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek ve sonuçları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve şahısların bilgi taleplerini cevaplandırmak,

d) İl emniyet trafik birimlerinden, istatistik formları veya bilgisayar aracılığı ile elde edilen trafik ceza tutanakları ve trafik suçu tespit tutanakları bilgilerini genel olarak değerlendirmek, ay ve yıl sonlarında illere göre istatistiklerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek ve sonuçları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve şahısların bilgi taleplerini cevaplandırmak,

e) Tescilli araçlar, sürücüler, sürücü belgeleri, sürücü belgelerine uygulanan trafik cezaları ve fahri trafik müfettişlerince araçlara uygulanan trafik suçu tespit tutanakları hakkında, İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen düzeltme talep yazılarına ve mahkeme kararlarına istinaden, trafik bilgisayar projesinde gerekli düzeltme ve iptal işlemlerini yapmak,

f) Tescilli araçlar, sürücü belgeleri,sürücü belgesine uygulanan trafik cezaları ve fahri trafik müfettişlerine ait faaliyetler hakkında, genel olarak adli ve resmi kurumlar, kendi durumları ile ilgili olarak da kişiler tarafından yapılan bilgi taleplerini, mevzuat hükümleri doğrultusunda,karşılamak veya karşılanmasını sağlamak,

g) Sürücü ve tescilli araçlarla ilgili olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Kaza İstatistikleri Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 68- Kaza İstatistikleri Büro Amirliği;

a) Trafik kazalarına ilişkin il ve ilçelerde tutulmakta olan kaza istatistiklerini derleyerek, geçici ve kesin sonuçlar belirlemek, bu amaçla ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına ait bilgilerin mahallindeki görevlilerce zamanında ve noksansız olarak trafik bilgisayar projesine veri girişinin yapılmasını ve maddi hasarlı trafik kazalarına ait formların tam ve zamanında doldurularak, merkeze gönderilmesini koordine etmek,

b) Trafik kazalarının oluş nedenlerinin belirlenmesi ve denetime yönelik önlemler alınması amacı doğrultusunda istatistikler düzenlemek, talep halinde ilgili birimlere göndermek,

c) Brifing ve toplantılar için gerekli istatistikleri, bilgisayar veri tabanı ve formlardaki mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlamak,

d) Ay, yıl gibi belirli bir süreyi kapsayan veya genel bilgilerin değerlendirilmesinden elde edilebilecek, trafik kazaları ve denetimlere ilişkin bilgileri toplamak, bunları istatistik bülteni haline getirerek Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimler ile talepte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara bildirmek,

e) Şehirlerarası toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarından, sürücüleri kusurlu olarak ölümlü trafik kazasına karışanlar hakkındaki bilgileri temin ederek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 4 üncü maddesi gereğince, araçları kullanan şoförler ile birlikte otobüs firmalarının ve plakalarının televizyon basın organları aracılığı ile tüm kamuoyuna duyurulmasını sağlamak amacıyla Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne, trafik denetimlerinde alınacak tedbirlerde kullanılmak üzere Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığına bildirmek,

f) Trafik kaza istatistikleri ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

ile görevlidir.Veri Hazırlama Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 69- Veri Hazırlama Büro Amirliği;

a) Kaza Danışma Büro Amirliğine bildirilen geçici trafik kaza bilgilerini değerlendirmek, haftalık ve aylık geçici istatistiki sonuçlar çıkarmak,

b) Merkez ve taşra kuruluşlarında görevli personele, teknik kapasite ve diğer şartlar da dikkate alınarak, trafik bilgisayar projelerinde işlem yapma yetkisi vermek veya sona erdirmek, bilgisayar terminallerinin tanımlanmasını yapmak veya iptal etmek,

c) Görev alanıyla ilgili verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Kaza Danışma Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 70- Kaza Danışma Büro Amirliği;

a) Yapılan genelgeler doğrultusunda, telefon, faks, bilgisayar veya diğer iletişim yolları ile bildirilen kaza bilgilerini, düzenli olarak tutmak,

b) Trafik kazası ve sonuçlarının sayı, önem ve benzeri açılardan özellik arz etmesi halinde, mahallinden bilgi elde ederek, talimatlar doğrultusunda yetkili amirlere bildirmek, gelişmelere göre verilen emirleri yerine getirmek,

c) Kaza ve kazazedeler hakkında bilgi talebinde bulunan vatandaşları bilgilendirmek,

d) Bildirilen kazalar hakkında detaylı bilgi elde etmek veya tereddüt edilen konulara belirginlik kazandırmak için mahallindeki zabıta ile irtibat kurarak doğru ve detaylı bilgilere ulaşmak,

e) Kazalara karışan araç ve sürücüleri hakkında trafik bilgisayar projelerinde gerekli sorgulamaları yapmak,

f) Söz konusu kazalar hakkında günlük istatistik tabloları hazırlayarak ilgili makamlara göndermek,

g) Kazalarla ilgili diğer faaliyetler için talep halinde ilgili birimlere bilgi vermek,

h) Kaza mahallindeki görevlilerle bilgi alış verişinin doğru, sıhhatli ve süratli şekilde yapılmasını sağlamak,

i) Kaza İstatistikleri Büro Amirliğinin, sürücüleri kusurlu olarak ölümlü trafik kazasına karışan otobüs firmaları hakkında yapacağı işlemler için gerekli belge,bilgi ve dokümanları temin etmek,

j) Görev alanıyla ilgili verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.YEDİNCİ BÖLÜM
Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Kuruluşu ve GörevleriTrafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 71- Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü aşağıdaki yönetim kademeleri ve hizmet birimlerinden oluşur:

a) Müdür,

b) Bürolar Amiri,

c) Araştırma ve Bilgi Değerlendirme Büro Amirliği,

d) Plan, Proje ve Bütçe Büro Amirliği,

e) Dış İlişkiler Büro Amirliği,

f) Trafik Bilgi Sistemi Büro Amirliği,

g) İdari Büro Amirliği,

h) Bilgi İşlem Büro Amirliği,

ı) Özel Kalem Büro Amirliği.Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Görevleri

Madde 72- Müdürlük;

a) Bilimsel araştırmalar ve danışmanlık yapmak suretiyle karayolu trafik güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

b) Karayolu trafik güvenliği alanında bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu konuda gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

c) Trafik kazalarının oluş nedenlerini bilimsel açıdan ele alarak, sebep-sonuç ilişkilerini incelemek,

d) İnsan faktörü, trafik çevresi ve araçlar açısından, trafik kazalarını geniş kapsamlı araştırmak ve analiz yapmak,

e) Karayolu trafik güvenliğine katkıda bulunacak yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

f) Karayolu trafik güvenliği ile ilgili eğitim faaliyetleri, seminer, sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemek ve bu alanda yurtiçi ve yurtdışında yapılan benzeri faaliyetlere katılmak,

g) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu tarafından istenen konularda bilimsel çalışmalar yapmak, sonuçlarını söz konusu Kurula bildirmek,

h) Ülke genelinde psiko-teknik çalışmaları takip etmek ve alınan neticeleri Karayolu Trafik Güvenliği Kuruluna bildirmek,

ı) Trafikle ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen ulusal ve uluslararası araştırma taleplerini değerlendirmek,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Müdürün Görevleri
Madde 73- Müdür;

a) Müdürlüğü yönetmek ve temsil etmek,

b) Her türlü düzenleyici tedbirler almak ve uygulamak,

c) Çalışmalara, personel ve hizmet ekipmanlarına yönelik denetimlerde bulunmak,

d) Hizmet ve personel ile ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,

e) Müdürlükteki iş akışını koordine etmek,

f) Müdürlük personelinin motivasyonunu sağlamak,

g) Bağlı birimlerde disiplinin sağlanması ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşması için gerekli işlemleri yapmak,

h) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma merkezleri, üniversiteler ve benzeri bilimsel kuruluşlar tarafından hazırlanan veya derlenen bilimsel araştırmalar hakkında basın kanalıyla kamuoyunu bildirmek,

ı) Trafik güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle irtibata geçmek,

j) Mevzuatla verilen diğer görevlerin yanında Bakanlık, Genel Müdürlük ve Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından verilen emir ve direktifleri yerine getirmek

ile görevlidir.Araştırma ve Bilgi Değerlendirme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 74- Araştırma ve Bilgi Değerlendirme Büro Amirliği;

a) Karayolu trafik güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik araştırma faaliyetlerinin etkin, koordineli ve verimli olması için gerekli tedbirleri almak,

b) Trafik kazalarında insan faktörü, güvenli sürücü tutum ve davranışları, trafik güvenliğinde denetimin etkileri ve benzeri konularda araştırmalar yapmak ve yapılan araştırma bulguları doğrultusunda icracı birimlere öneriler sunmak,

c) Trafik personeline yönelik olarak sürücü davranışları ve etkili denetim konularında araştırmalar yapmak ve eğitici programlar hazırlamak,

d) Yol kullanıcıları, trafikte sorumluluk, farkındalık ve güvenlik bilincini geliştirmeye yönelik kamuoyunu bilgilendirme kampanyaları düzenlemek,

e) Sürücü eğitimi ve geliştirme çalışmalarına destek sağlamak,

f) Öncelikle Emniyet Teşkilatının ihtiyacını karşılamak üzere, sürücülere yönelik psiko-teknik değerlendirme çalışmaları yapmak,

g) Ülke genelinde sürücülere uygulanan psiko-teknik değerlendirme çalışmaları ile ilgili verileri derleyip araştırma amaçlı değerlendirmek,

h) Karayolu trafik kazalarının engellenmesi için;

1) Alınacak mühendislik önlemlerin belirlenmesi amacıyla araştırma yapmak,

2) Trafik denetimin etkinliğini arttırmak için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,

3) Yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına göre belirlenen önlemleri il teşkilatlarına önermek ve uygulama sonuçlarını takip etmek,

ı) Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan/kullanılacak güvenlik teknolojilerini ve gelişmelerini yurtiçinde ve yurtdışında takip etmek,

i) Karayolu trafik kazalarının meydana gelmesinde çevre ve araç faktörlerinin etkilerini ülke genelinde ortaya koyabilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla oluşturulacak çalışma ve çalışma gruplarında yer almak,

j) Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunda, il trafik komisyonlarında ve benzeri kurum ve kuruluşlarda görev alan Emniyet Teşkilatı temsilcilerine mühendislik ve teknik konularda danışmanlık yapmak,

k) Diğer kurum ve kuruluşlarca derlenen ulusal ve uluslararası;

1) Kazaların meydana geldiği zamanlarına ve oluş şekillerine göre, kazaya sebep olan kusurlara göre, karayolu kullanıcı kategorilerine göre ve benzeri trafik kaza istatistiklerini,

2) Sürücü belgesi ve sınıflarına ait istatistikleri,

3) Tescil edilmiş araçlara ait istatistikleri,

4) Trafik cezalarına ait istatistikleri ve diğer istatistikleri

temin edip değerlendirmek,

l) Trafik güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve il teşkilatlarına verilmek üzere, trafik güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla derlenen istatistiksel verileri hazırlamak,

m) Müdürlük bünyesinde yürütülen araştırmalarda, derlemelerde, brifinglerde, eğitim faaliyetlerinde, sempozyumlarda, kongre ve toplantılarda kullanılacak istatistiksel yöntemler konusunda diğer birimlere destek sağlamak,

n) Karayolu trafik güvenliğinin geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, rapor, broşür, kitap ve benzeri yayınları temin edip, muhafaza etmek,

o) Müdürlük kütüphanesinin bakım ve temizliğini, kütüphanede yer alan yayınların muhafazasını ve personelin ihtiyacı olduğunda kütüphanede bulunan yayınlardan yararlanmasını sağlamak,

ö) Araştırma ve Bilgi Değerlendirme Büro Amirliğince yapılan araştırmalar ve öneriler doğrultusunda, trafik polislerine ve yol kullanıcılarına eğitim programları hazırlamak,

p) Trafik güvenliği alanında Emniyet Teşkilatının hizmet içi eğitim faaliyetlerine destek vermek ve bu amaçla araştırmalar yapmak,

r) Müdürlük personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

s) Trafik güvenliğine katkıda bulunacak ülke genelindeki her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

ş) Karayolu trafik güvenliği ile ilgili yurtiçindeki eğitim faaliyetleri, seminer sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemek ve yapılan benzeri faaliyetlere katılım sağlamak,

t) Karayolu trafik güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yurtiçindeki ilgili üniversite, araştırma merkezi, vakıf, dernek ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

u) Müdürlük tarafından hazırlanan araştırmaları yurtiçindeki ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dağıtmak,

ü) Trafik güvenliği ile ilgili il teşkilatları, yurtiçindeki ilgili üniversite, araştırma merkezi, vakıf, dernek ve diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlayarak karayolu trafik güvenliğine yönelik proje geliştirmek üzere çalışma gruplarını oluşturmak ve mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Plan, Proje ve Bütçe Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 75-Plan, Proje ve Bütçe Büro Amirliği;

a) Müdürlük tarafından yapılacak araştırma ve değerlendirmelerin planlarını yapmak, teklif etmek ve teklifleri değerlendirmek,

b) Emniyet Teşkilatı içinde yapılacak trafik güvenliğine ilişkin araştırmalarda koordinasyonu sağlamak,

c) Trafik güvenliği alanında Karayolları Trafik Kanununun görev verdiği kurumların çalışmaları ile eşgüdümlü olarak, kurum içinde yapılacak trafik güvenliği çalışmalarının kısa, orta ve uzun dönemli stratejik planlarını hazırlamak,

d) Karayolu trafik güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projelere danışmanlık yapmak,

e) Müdürlük birimlerinin makine teçhizat, büro malzemesi ve benzeri ihtiyaç kalemlerini belirlemek,

f) Müdürlük tarafından yapılan araştırma raporlarını, kitap, broşür ve benzeri şekillerde basım işlerini yapmak,

g) Müdürlükte görevlendirilecek personelin hizmetin özelliği ve ihtisas alanlarına göre artan iş hacmi ve birimlerin talepleri de dikkate alınarak ihtiyaçları tespit etmek ve konu ile ilgili plan ve programlar yaparak öneri ve tekliflerde bulunmak,

h) Müdürlükçe yapılacak araştırmalarda faydalanmak üzere yurtiçi ve yurtdışından danışman sağlamak ve mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

ı) Müdürlük tarafından yapılacak araştırmaların ve projelerin maliyet analizlerini yapmak ve bütçelendirmek,

j) Bürolarla koordine sağlayarak Müdürlüğün genel bütçesini bütçe tekniğine göre hazırlamak,

k) Mali yıl sonunda planların gerçekleşme durumlarını, varsa eksikliklerinin sebeplerini belirlemek ve gelecek yıllarda aynı durumların tekrarlanmaması için alınacak tedbirlere ilişkin raporlar hazırlamak ve ilgili birimlere bilgi vermek,

l) Teksir, fotokopi ve diğer şekillerde sarf edilen malzemelerin tespitini yapıp kayıtlarını tutmak, bu sarfların nerelere yapıldığını kayıtlarda belirtmek,

m) Personelin maaş ve melbusat işlemlerinin takibi, lojistik işlemlerin yürütülmesi ve mutemetlik işlemlerinin yürütülmesi ile mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Dış İlişkiler Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 76-Dış İlişkiler Büro Amirliği;

a) Müdürlük tarafından yapılacak araştırmalarda ihtiyaç duyulan dokümanların yabancı dillerden Türkçe’ye tercümesini yapmak,

b) Müdürlük tarafından hazırlanan veya derlenen araştırma ve dokümanın uluslararası kuruluşlara dağıtılması uygun görülenlerin yabancı dillere tercümesini yapmak,

c) Müdürlük tarafından temin edilen ve trafikle ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi uygun görülen yabancı kaynakların yabancı dillerden Türkçe’ye tercümesini yapmak,

d) Yabancı Araştırma Merkezleri, kurum ve kuruluşlar ile Müdürlük arasında kurulan işbirliği çerçevesinde Türkiye’ye gelen heyetlere, burada yaptıkları inceleme ve çalışmalar sırasında tercümanlık yapmak,

e) Müdürlüğün yurtdışı görev seyahatlerinde tercümanlık yapmak,

f) Müdürlüğün, teknik ve eğitim işbirliği çerçevesinde yabancı ülkelerde yaptığı anlaşmalar gereğince bu ülkelerde düzenlenen hizmet içi kurslarda tercümanlık yapmak,

g) Yabancı temsilci veya heyetle yapılan toplantı ve görüşmelerde hazırlanan anlaşma, sözleşme, protokol, konuşma metni ve diğer gerekli belgeleri Türkçe’ye veya istenilen yabancı dile çevirmek,

h) Trafik güvenliğine katkıda bulunacak yurtdışındaki her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

i) Karayolu trafik güvenliği ile ilgili yurtdışı eğitim faaliyetleri, seminer sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemek ve yapılan benzeri faaliyetlere katılım sağlamak,

j) Karayolu trafik güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yurtdışındaki ilgili üniversite, araştırma merkezi, dernek ve diğer kuruluşlar ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (ECMT), Uluslararası Karayolu Trafik ve Kaza Veri Tabanı (IRTAD), Avrupa Karayolu Güvenliği Araştırma Enstitüsü Platformu (FERSI), Almanya Karayolu Güvenliği Enstitüsü (BAST), Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Karayolu Güvenliği Teşkilatı (PRI), Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) ve diğer uluslararası teşkilatlarla işbirliği gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

k) Müdürlük tarafından hazırlanan araştırmaları yurtdışındaki ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dağıtmak,

l) Trafik Güvenliği alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların yayınlarını takip etmek, yararlı görülenleri ilgili birimlere dağıtmak,

m) Trafik güvenliği alanında uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs, eğitim, sempozyum ve benzeri faaliyetlere personelin katılımını sağlamak için ilgili birimler vasıtasıyla alınan bilgileri Makama arz etmek, alınacak direktifler doğrultusunda hareket etmek,

n) Trafik güvenliği ile ilgili yurtdışındaki kurumlar, üniversiteler, araştırma merkezleri ile koordinasyonu sağlayarak karayolu trafik güvenliğine yönelik proje geliştirmek üzere çalışma gruplarını oluşturmak ve mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Trafik Bilgi Sistemi Büro Amirliğinin Görevleri
Madde 77- Trafik Bilgi Sistemi Büro Amirliği;

a) Trafik bilgi sistemi çerçevesinde işlem yapacak olan kullanıcıların hesaplarını tutmak, kullanıcıları yetkilendirmek, sistem iletişim altyapısının devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak, diğer kurumlarla trafik bilgi sistemi arasındaki bağlantı ve güvenlik standartlarını belirlemek,

b) Bilgi sistemine dahil birimlere teknik destek vermek,

c) Bilgi İşlem Merkezi bünyesindeki donanımın ve alt yapının bakımını sağlamak,

d) Trafik bilgi sisteminin trafik veri tabanı kısmıyla ilgili veri tabanı ve uygulamalarının yönetimini sağlamak,

e) Yapılan kanuni değişiklikler sonucu uygulamada meydana gelen değişikliklere göre trafik veri tabanında düzenlemeler yapmak,

f) Trafik bilgi sisteminin karar destek ve coğrafi bilgi sistemi kısmıyla ilgili veri tabanı ve uygulamalarını yönetmek,

g) Araştırmalar ve diğer konularla ilgili sorgu ve raporlama yapılabilmesine imkan tanımak,

h) Bilgi sistemini oluşturan kısımlar arasındaki veri uyumunu sağlamak,

i) İhtiyaç duyulan her türlü malzemeyi belirleyip alımının yapılması için Plan, Proje ve Bütçe Büro Amirliğine önermek,

j) Alınan malzemenin dağıtımını yapmak, dağıtılan malzemenin kayıtlarını tutmak ve mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #2 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İl ve İlçe Trafik Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarıİl ve İlçe Trafik Birimlerinin Kuruluşu
Madde 78- Emniyet Teşkilatının il ve ilçe trafik kuruluşları;
a) Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü,

b) İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü,

c) İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü,

d) İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü,

e) İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği,

f) İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden

oluşur.Özel Statülü İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 79- Özel Statülü İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c) İdari Hizmetler Büro Amirliği,

d) İkmal Bakım ve Onarım Büro Amirliği,

e) Eğitim Büro Amirliği,

f) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği,

g) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği,

h) Ceza İşlemleri Büro Amirliği,

i) Otoyol Büro Amirliği,

j) TIR Büro Amirliği,

k) Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nden

oluşur.Özel Statülü İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 80- Özel Statülü İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Uygulamadaki mevzuat hükümlerine göre sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde araçlar ve bunlara ait belge ve gereçlerle sürücülere ait belgelerin kontrolünü ve denetimlerini yapmak, duran ve akan trafiğin düzenlenmesini sağlamak,

b) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kaza mahallinde gereken tedbirleri alarak kazayı oluş nedenlerine göre incelemek, iz ve delilleri tespit etmek, kaza sonucu kapanan yolları iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde belirleyip trafiğe açmak,

c) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ise ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolun trafiğe açılmasını sağlamak,

d) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

e) Karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerinde faaliyette bulunan veya açılacak tesislerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve bu tesislerde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol etmek, herhangi bir aksaklığın tespiti halinde giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

g) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı (ihbarname veya alındı) tanzim etmek, ceza puanlarına esas olmak üzere yapılan işlemleri bilgisayar ortamına geçmek,

h) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye gönderilmesini sağlamak,

i) Sorumluluk sahasında yapılacak sportif faaliyetler ve diğer etkinliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ve devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerinde gerekli trafik tedbirlerini almak,

j) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, trafik zabıtasına tahmil edilen görevlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

l) Trafik kontrollerinin etkinliğinin arttırılması, kazaların azaltılması ve önlenmesi amacıyla diğer trafik birimleriyle koordine sağlamak,

m) Sorumlu bulunduğu sahalarda, iklim şartları, tatil ve mesai günleri içinde farklı saatler ve trafik yoğunluğu da dikkate alınarak, kontrol programları hazırlamak ve gerektiğinde bu programların hazırlanmasında diğer trafik birim ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle, müşterek trafik kontrol programları düzenlemek,

n) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

o) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek suç veya ceza tutanaklarının (ihbarname veya alındı), görevlendirilecek sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

p) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürle her sayfanın mühürlendikten sonra 27/1/1989 tarih ve 20062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların (makbuz) dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

r) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

s) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznelerine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

t) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı bir şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek, görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

u) Sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yedi işgünü içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

v) Bölge trafik ve şehiriçi denetleme sorumluluk alanları için yapılacak protokolün sekreterya görevini yürütmek,

y) Şube müdürlüğüne bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

z) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.İdari Hizmetler Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 81- İdari Hizmetler Büro Amirliği;

a) Şube müdürlüğü personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Şube müdürlüğünde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

c) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

d) Şube müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

e) Şube müdürlüğü binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

f) Gelen ve giden evrakın zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte Şube Müdürüne arz etmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

g) Gelen ve giden evraktan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek, il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

h) Şube ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek

ile görevlidir.İkmal Bakım ve Onarım Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 82- İkmal Bakım ve Onarım Büro Amirliği;

a) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile şube emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

b) Şube hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

c) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

e) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

f) Şube hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,

g) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Eğitim Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 83- Eğitim Büro Amirliği;

a) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

b) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

c) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

d) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

e) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin il emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

g) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.İstatistik ve Planlama Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 84- İstatistik ve Planlama Büro Amirliği;

a) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla 14/1/1982 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

b) Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

c) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

d) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini, esasları yönerge ve talimatlarla belirlenecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

f) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında illerde tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

g) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

h) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

i) İl hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu, devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

j) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre 18/7/1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

k) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerine göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

l) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için il genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğine bu bilgileri vermek,

m) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

n) Kara noktaların ıslahı için Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

o) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 85- Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

b) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

c) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

d) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

e) Karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

f) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

g) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin 28/1/1998 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

h) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

ı) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

i) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

j) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

k) Trafik kazalarında kazazedelere ilk ve acil yardım yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

l) Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 19/6/1985 tarihli ve 18789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

m) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

n) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

o) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, TIR araçlarının konaklama yerlerinde gerekli kontrollerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve suç unsuru tespit edilen hal ve şartlarda durumu yetkili makamlara bildirmek,

ö) İl hudutları içerisinde kalan karayolları üzerinde Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve görev verilmesi halinde İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

p) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

r) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

s) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

ş) Karayolu yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

t) Karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafların sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

u) Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

ü) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

v) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 86- Ceza İşlemleri Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının (makbuz) görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

b) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

c) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

d) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

e) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

f) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

g) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

h) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

i) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

j) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

k) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere ilgili il trafik tescil kuruluşları ile yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,

l) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

m) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak ve bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yetkili mahkemeler, il trafik tescil kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

n) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Otoyol Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 87- Otoyol Büro Amirliği;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

b) Erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

c) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

d) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

e) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

f) Trafik kazalarında kazazedelere ilk ve acil yardım yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

g) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

h) Sorumluluk sahaları üzerindeki erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak, milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

i) İl hudutları içerisinde kalan erişme kontrollü karayolları üzerinde Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve görev verilmesi halinde İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

j) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

k) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

l) Erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

m) Erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafların sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

n) Erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

o) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

p) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

r) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

s) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #3 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

TIR Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 88- TIR Büro Amirliği;

a) TIR denetleme belgesini kontrol etmek ve giriş damgası vurulup vurulmadığını tespit etmek,

b) Denetleme ve konaklama noktasına gelen TIR sürücüsünün bir önceki noktadan bu noktaya zamanında gelip gelmediğini kontrol etmek, bu noktaya gelişte bir gecikme varsa bunun nedenlerini ve belgelenmesini istemek, TIR’ın bu noktadan hareket ettiği saati, TIR denetleme belgesine işlemek, ad ve soyadını yazdıktan sonra mühürleyerek imzalamak,

c) Denetleme ve konaklama noktalarında kontrol edilen araçları, Bakanlık tarafından hazırlanacak denetleme defterine kaydetmek,

d) Denetleme ve konaklama noktaları arasındaki güzergahı izlemeyen veya makul bir sebep olmaksızın bu noktalar arasında verilen sürat ve zaman sınırlamasını ihlal eden sürücüler hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere denetleme belgesine gerekli meşruhat vermek, ayrıca, trafik kurallarını ihlal edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

e) TIR aracına gümrük yetkililerince vurulan bandaj veya mühürlerin sağlam olup olmadığını, araç brandalı ise bunda herhangi bir yırtık veya eksik olup olmadığını kontrol etmek,

f) Taşıt üzerindeki gümrük mührünün veya bandajın bozulması veya kopması veya kaçakçılık ihbarının vuku bulması halinde zabıt tutarak en yakın gümrük idaresine haber vermek ve taşıt gümrük idaresince görevlendirilecek personele teslim etmek,

g) Türkiye’den transit geçen araçların aracın ön camına yapıştırılan ve araçların yerleşim bölgeleri içinde duramayacağını belirtir uyarı levhasının ül***i terk edene kadar aynen muhafaza edilip edilmediğini kontrol etmek,

h) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması ve hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücülerinin en yakın Emniyet Teşkilatı birimine başvurmaları halinde gecikme sebeplerini tevsik eden bir belge vermek,

i) Yukarıdaki hususlara aykırı hareket eden TIR araç sürücülerinin 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre para cezası ile cezalandırılmalarını teminen denetleme belgesine gerekli meşruhatı vermek,

j) TIR plakasının takılıp takılmadığını kontrol etmek,

k) TIR araçlarının, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik uyarınca bölge trafik zabıtasına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu konuda ilgili birimlerle koordine sağlamak,

l) Taşıtların, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikle tespit edilen yükleme ve boşaltma noktalarında, yükleme ve boşaltma yapmalarını kontrol etmek,

m) Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikte belirtilen güzergahlar üzerinde seyirlerini sağlamak ve bu güzergahlar dışında seyir ettikleri tespit edilen yabancı plakalı TIR araçları ile yabancı malı Türkiye’den transit olarak geçiren Türk plakalı TIR araç sürücüleri hakkında yasal işlem yapmak,

n) Transit yol güzergahlarında yapılacak konaklama tesisleri ile ilgili işlemleri yapmak,

o) Trafik kazalarına karışan yabancı TIR araçları ve sürücülerine ait bilgileri ilgili makamlara bildirmek,

p) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek

ile görevlidir.A, B ve C Tipi İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 89- A, B ve C Tipi İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c) İdari Hizmetler Büro Amirliği,

d) Eğitim Büro Amirliği,

e) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği,

f) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği,

g) Ceza İşlemleri Büro Amirliği,

h) Otoyol Büro Amirliği,

i) TIR Büro Amirliği,

j) Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nden

oluşur.A, B ve C Tipi İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 90- A, B ve C Tipi İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Uygulamadaki mevzuat hükümlerine göre sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde araçlar ve bunlara ait belge ve gereçlerle sürücülere ait belgelerin kontrolünü ve denetimlerini yapmak, duran ve akan trafiğin düzenlenmesini sağlamak,

b) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kaza mahallinde gereken tedbirleri alarak kazayı oluş nedenlerine göre incelemek, iz ve delilleri tespit etmek, kaza sonucu kapanan yolları iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde belirleyip trafiğe açmak,

c) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ise ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolun trafiğe açılmasını sağlamak,

d) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

e) Karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerinde faaliyette bulunan veya açılacak tesislerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve bu tesislerde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol etmek, herhangi bir aksaklığın tespiti halinde giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

g) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek, ceza puanlarına esas olmak üzere yapılan işlemleri bilgisayar ortamına geçmek,

h) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye gönderilmesini sağlamak,

i) Sorumluluk sahasında yapılacak sportif faaliyetler ve diğer etkinliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ve devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerinde gerekli trafik tedbirlerini almak,

j) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, trafik zabıtasına tahmil edilen görevlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

l) Trafik kontrollerinin etkinliğinin arttırılması, kazaların azaltılması ve önlenmesi amacıyla diğer trafik birimleriyle koordine sağlamak,

m) Sorumlu bulunduğu sahalarda, iklim şartları, tatil ve mesai günleri içinde farklı saatler ve trafik yoğunluğu da dikkate alınarak, kontrol programları hazırlamak ve gerektiğinde bu programların hazırlanmasında diğer trafik birim ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle, müşterek trafik kontrol programları düzenlemek,

n) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

o) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek suç veya ceza tutanaklarının, görevlendirilecek sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

p) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürle her sayfanın mühürlendikten sonra Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

r) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

s) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznelerine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

t) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı bir şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek, görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

u) Sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yedi işgünü içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

v) Bölge trafik ve şehiriçi denetleme sorumluluk alanları için yapılacak protokolün sekretarya görevini yürütmek,

y) Şube müdürlüğüne bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

z) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.İdari Hizmetler Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 91- İdari Hizmetler Büro Amirliği;

a) Şube müdürlüğü personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Şube müdürlüğünde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

c) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

d) Şube müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

e) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

f) Şube müdürlüğü binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

g) Gelen ve giden evrakın zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte şube müdürüne arz etmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

h) Gelen ve giden evraktan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

i) Şube ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

j) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile şube emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

k) Şube hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

l) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

m) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

n) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

o) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Eğitim Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 92- Eğitim Büro Amirliği;

a) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

b) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

c) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

d) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

e) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

g) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.İstatistik ve Planlama Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 93- İstatistik ve Planlama Büro Amirliği;

a) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

b) Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

c) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

d) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirlenecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönergede belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

f) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında illerde tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

g) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

h) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

i) İl hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

j) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

k) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

l) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için il genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri, trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğine vermek,

m) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

n) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

o)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 94- Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

b) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

c) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

d) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

e) Karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

f) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

g) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

h) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

ı) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

i) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

j) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

k) Trafik kazalarında kazazedelere ilk ve acil yardım yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

l) Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

m) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

n) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

o) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, TIR araçlarının konaklama yerlerinde gerekli kontrollerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve suç unsuru tespit edilen hal ve şartlarda durumu yetkili makamlara bildirmek,

ö) İl hudutları içerisinde kalan karayolları üzerinde Şehiriçi Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve görev verilmesi halinde İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

p) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

r) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

s) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

ş) Karayolu yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

t) Karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafların sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

u) Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

ü) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

v) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #4 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 95- Ceza İşlemleri Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

b) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

c) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

d) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

e) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

f) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

g)Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

h) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

i) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

j) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

k) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere ilgili il trafik tescil kuruluşları ile yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,

l) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

m) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak ve bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yetkili mahkemeler, il trafik tescil kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

n) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Otoyol Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 96- Otoyol Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

b) Erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

c) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

d) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

e) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

f) Trafik kazalarında kazazedelere ilk ve acil yardım yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

g) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

h) Sorumluluk sahaları üzerindeki erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak, milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

i) İl hudutları içerisinde kalan erişme kontrollü karayolları üzerinde Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve görev verilmesi halinde İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

j) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

k) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

l) Erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

m) Erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafların sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

n) Erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

o) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

p) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

r) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

s) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.TIR Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 97- TIR Büro Amirliği;

a) TIR denetleme belgesini kontrol etmek ve giriş damgası vurulup vurulmadığını tespit etmek,

b) Denetleme ve konaklama noktasına gelen TIR sürücüsünün bir önceki noktadan bu noktaya zamanında gelip gelmediğini kontrol etmek, bu noktaya gelişte bir gecikme varsa bunun nedenlerini ve belgelenmesini istemek, TIR’ın bu noktadan hareket ettiği saati, TIR denetleme belgesine işlemek, ad ve soyadını yazdıktan sonra mühürleyerek imzalamak,

c) Denetleme ve konaklama noktalarında kontrol edilen araçları, Bakanlık tarafından hazırlanacak denetleme defterine kaydetmek,

d) Denetleme ve konaklama noktaları arasındaki güzergahı izlemeyen veya makul bir sebep olmaksızın bu noktalar arasında verilen sürat ve zaman sınırlamasını ihlal eden sürücüler hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere denetleme belgesine gerekli meşruhat vermek, ayrıca, trafik kurallarını ihlal edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

e) TIR aracına gümrük yetkililerince vurulan bandaj veya mühürlerin sağlam olup olmadığını, araç brandalı ise bunda herhangi bir yırtık veya eksik olup olmadığını kontrol etmek,

f) Taşıt üzerindeki gümrük mührünün veya bandajın bozulması veya kopması veya kaçakçılık ihbarının vuku bulması halinde zabıt tutarak en yakın gümrük idaresine haber vermek ve taşıt gümrük idaresince görevlendirilecek personele teslim etmek,

g) Türkiye’den transit geçen araçların aracın ön camına yapıştırılan ve araçların yerleşim bölgeleri içinde duramayacağını belirtir uyarı levhasının ül***i terk edene kadar aynen muhafaza edilip edilmediğini kontrol etmek,

h) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması ve hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücülerinin en yakın emniyet teşkilatına başvurmaları halinde gecikme sebeplerini tevsik eden bir belge vermek,

i) Yukarıdaki hususlara aykırı hareket eden TIR araç sürücülerinin 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre para cezası ile cezalandırılmalarını teminen denetleme belgesine gerekli meşruhatı vermek,

j) TIR plakasının takılıp takılmadığını kontrol etmek,

k) TIR araçlarının, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik uyarınca bölge trafik zabıtasına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu konuda ilgili birimlerle koordine sağlamak,

l) Taşıtların, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikle tespit edilen yükleme ve boşaltma noktalarında, yükleme ve boşaltma yapmalarını kontrol etmek,

m) Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikte belirtilen güzergahlar üzerinde seyirlerini sağlamak ve bu güzergahlar dışında seyir ettikleri tespit edilen yabancı plakalı TIR araçları ile yabancı malı Türkiye’den transit olarak geçiren Türk plakalı TIR araç sürücüleri hakkında yasal işlem yapmak,

n) Transit yol güzergahlarında yapılacak konaklama tesisleri ile ilgili işlemleri yapmak,

o) Trafik kazalarına karışan yabancı TIR araçları ve sürücülerine ait bilgileri ilgili makamlara bildirmek,

p) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek

ile görevlidir.Özel Statülü İl Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinin Kuruluşu

Madde 98- Özel Statülü İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c) Araç Tescil Büro Amirliği,

d) Araç Devir İşlemleri Büro Amirliği,

e) Sürücü Belgeleri Büro Amirliği,

f) Araç Sicil ve Arşiv Büro Amirliği,

g) Sürücü Sicil ve Arşiv Büro Amirliği,

h) İdari Hizmetler Büro Amirliği’nden

oluşur.Özel Statülü İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 99- Özel Statülü İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü;

a) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

b) Kayıt ve tescili yapılmış araçların devir, trafikten çekme, hurdaya ayırma ve nakil gibi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Tescilsiz olup karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartıyla Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak geçici tescil plaka ve belgelerinin verilmesini temin etmek,

d) Belirli araçlarla çalışma yerini, şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, sembol, renk, şekil ve yazı gibi bulundurulması zorunlu olan ayırım işaretleri ile takılması ve bulundurulması özel izne bağlı olan ayırım işaretlerinin bulundurulmasına ilişkin talepleri incelemek ve gerekenlere izin verilmesini sağlamak,

e) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 136 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri yapılmış olan araçların, 2918 sayılı Kanunun öngörmüş olduğu şartlara göre tescil işlemlerini yenilemek, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

f) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen esas ve usullere uygun olarak tescili yapılan araçların dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

g) Tescil işlemi ikmal edilen ve esasları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan tüm araçlara ait bilgi ve belgelerin, sicil kayıtlarına geçirilmek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında sicilleri tutulan araçların devir, terkin, hurdaya ayırma nakil gibi sonradan yapılacak her türlü değişikliklere ilişkin bilgilerin zamanında merkeze intikalini sağlamak,

i) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında işlem yapılan sürücüler ile sahibi yanında bulunmayan ve tescil plakalarına göre tutanak düzenlenen araçların sürücülerine uygulanacak işlemlere ilişkin adres tespiti, tebliği, mahkeme sonuçlarının kayıtlara geçilmesi konuları hakkında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, mahkemeler ve diğer il tescil kuruluşları ile bilgi akışını ve işbirliğini sağlamak,

j) Karayolları Trafik Kanununun 39 uncu maddesi (c) bendi hükümleri gereğince gerekli görüldüğünde sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemlerini yapmak,

k) Sürücü belgesi sahibi olup da sonradan çeşitli nedenlerle sürücülük vasfını kaybedenlerle mahkeme tarafından geçici veya daimi olarak sürücü belgesi iptal edilenlerin işlemlerini yürütmek, dosya ve kayıtlarını tutmak,

l) Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

m) Sürücü belgesi almaya hak kazanmış olan sürücülere ait dosyaları arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

n) İdari hizmetlerle ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

o) Yeni çıkan mevzuatı ve yapılan yeni düzenlemeleri personele anlatmak amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak,

p) Sürücü belgesi alacaklar hakkında, aranıp aranmadığı ve benzeri konularda sorgulama işlemlerini yapmak suretiyle bilgi toplamak ve gerekiyorsa ilgili birimlere iletmek,

r) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Araç Tescil Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 100- Araç Tescil Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

b) Kayıt ve tescili yapılmış araçların trafikten çekme, nakil, plaka yenileme, geçici plaka alma ve belge yenileme gibi müracaatlarını kabul etmek, incelemek ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemleri yapmak,

c) Teknik muayenesi yapılan araçların motor ve şasi numaraları ile teknik özelliklerinin, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı ile yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısı ve trafik güvenliğine uygun durumda bulunup bulunmadığını incelemek,

d) 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre makam ve hizmet otolarına tahsis edilen plakaların protokol esaslarına göre gerekli işlemlerini yapmak,

e) Resmi kurum ve kuruluşlara hibe edilen araçlar ile malûller için ithaline izin verilen taşıtların tescil işlemlerini trafik mevzuatına uygun şekilde yürütmek,

f) Belirli araçlar için zorunlu olan ayrım işaretlerinin bulundurulmasını kontrol etmek veya bu ayrım işaretlerinin taşınması ve takılması özel izni gerektirmesi halinde, bu konuya ilişkin talepleri incelemek ve uygun görülenlere izin verilmesini sağlamak,

g) Her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin yürütülmesi esnasında 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda yetkili vergi daireleri ile işbirliği içinde bulunmak,

h) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülmüş bulunan kayıt ve tescil hizmetlerine ilişkin defter ve matbu belgeleri usulüne uygun şekilde doldurmak, işlemleri tamamlanmış olan dosyaları zimmet mukabilinde araç veya sürücü sicil büro amirliğine teslim etmek, işlem sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgileri ise istatistik birimine göndermek,

i) İcra müdürlüklerinden gelen yazılara cevap vermek, yakalama ve haciz rehini konulması konularında ilgili birimlerle koordine sağlayarak, gerekli işlemleri yapmak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Araç Devir İşlemleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 101- Araç Devir İşlemleri Büro Amirliği;

a) Kayıt ve tescili yapılmış araçların devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 136 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri yapılmış olan araçların, 2918 sayılı Kanunun öngörmüş olduğu şartlara göre tescil işlemlerini yenilemek, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

c) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerinin adreslerini tespit ettirmek, tebliğ işlemlerinin ikmali için yetkili birimlere bilgi ve belgelerin verilmesini temin etmek,

d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında sicilleri tutulan araçların devir, terkin, hurdaya ayırma nakil gibi sonradan yapılacak her türlü değişikliklere ilişkin bilgilerin zamanında merkeze intikalini sağlamak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Sürücü Belgeleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 102- Sürücü Belgeleri Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesine göre, sürücü kurslarına katılan adaylardan Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olanlara, almış oldukları sertifika karşılığı sürücü belgelerini vermek, sürücü belgelerinin yıpranması, kaybolması gibi durumlarda yapılan müracaatları kabul etmek, kaybolma sebeplerini tetkik ve tahkik etmek, kanuni engel görülmeyenlerin belgelerini yenilemek, dosyalarına ve sicillerine işlemek,

b) Ölüm, sağlık veya mahkeme kararı ile sürücülük şartlarını veya haklarını kaybedenlerin dosya iptallerine ilişkin işlemleri yerine getirmek,

c) İstatistiki bilgilere esas olmak üzere sürücü belgeleri hakkında tutulan bilgi ve belgeleri tanzim etmek ve sonuçlarını istatistik birimlerine intikal ettirmek,

d) Personelin yeni yasal düzenlemeler konusunda eğitimini sağlamak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Araç Sicil ve Arşiv Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 103- Araç Sicil Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri ikmal edilmiş araçlara ait bilgileri sistemli ve düzenli bir şekilde kaydetmek, dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

b) Araçların devir, terkin, hurdaya ayırma, trafikten çekme ve nakil gibi sonradan yapılan işlemleri ile imal, tadil veya montaj gibi bünyesinde yapılan teknik ve hukuki değişiklikleri bilgisayar ortamına kaydetmek, istenilmesi halinde gerekli bilgileri vermek,

c) Trafik suçu işleyip sahibi veya sürücüsü yanında bulunmayan ve tescil plakasına göre trafik suç veya ceza tutanağı tanzim edilen araçların sahiplerinin adreslerini tespit etmek ve yetkili birimlere veya trafik kuruluşlarına zamanında intikal ettirmek,

d) Bilgisayar ortamına kaydedilen sicil kayıtlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,

e) Sonradan yapılacak her türlü işlemleri ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,

f) Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi uyarınca noterlerin sorumluluğunda yapılmış ve noterlikçe gönderilmiş olan satış senetlerini ilgili dosyalarına koymak, satış tarihi itibariyle bir ay içerisinde yeni sahiplerinin kendi adlarına tescil belgeleri alıp almadıklarını izlemek, yasal süresi içerisinde mükellefiyetini yerine getirmeyen araç sahipleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

g) Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca, araç üzerinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde her türlü değişiklikler ile 30 gün içinde işleten tarafından bildirilen adres değişikliklerini dosyalarına işlemek, bu bilgilerin bilgisayar ortamına işlenmesini sağlamak,

h) Araç cins, nevileri ve miktarlarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Sürücü Sicil ve Arşiv Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 104- Sürücü Sicil Büro Amirliği;

a) Ölüm, sağlık veya mahkeme kararı ile sürücülük şartlarını veya haklarını sonradan kaybedenler ile her türlü değişiklikleri takip etmek, gerekenleri işlemden kaldırmak ve kayıtlarını tutmak,

b) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden dolayı alınan ceza puanları toplamının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen sınırı aştığı belirlenen sürücülere ait sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasını sağlamak,

c) Bilgisayar ortamına kaydedilen sürücü belgelerine ait bilgilerin kayıtlarına geçirilmesine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,

d) Sürücü belgeleri cins ve nevileri, sürücülerin işlemiş oldukları suç ve nevileri ile ceza puanlamalarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,

e) Karayolları Trafik Kanununun hükümleri uyarınca sürücü belgesi almaya hak kazanan sürücülere ait dosyaların sürücü sicil numarası ve soyadı esasına göre arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

f) Sonradan yapılacak her türlü işlemleri ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,

g) Sürücülerin ikamet adreslerinde sonradan meydana gelen değişiklikleri dosyalarına işlemek, sicil kayıtlarına esas olmak üzere yeni adreslerini bilgisayar ortamına kaydetmek,

h) Sürücü belgelerinin süresinde değiştirilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle, süresi dolan sürücü belgesi sahiplerini belirlemek ve Sürücü Belgeleri Büro Amirliğine bildirmek,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.İdari Hizmetler Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 105- İdari Hizmetler Büro Amirliği;

a) Şube müdürlüğü personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Şube müdürlüğünde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

c) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

d) Şube müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

e) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

f) Şube müdürlüğü binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

g) Gelen ve giden evrakın zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte şube müdürüne arz etmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

h) Gelen ve giden evraktan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

i) Şube ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

j) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile şube emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

k) Şube hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

l) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

m) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

n) Şube hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,

o) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

p) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

r) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

s) Tescil birimlerinde görevli personelin hizmette verimliliğinin arttırılması ve trafik mevzuatı konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla kısa süreli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

t) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

u) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #5 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

Özel Statülü İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 106- Özel Statülü İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği,

d) Ceza İşlemleri Büro Amirliği,

e) İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği,

f) Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliği,

g) İkmal Bakım ve Onarım Büro Amirliği,

h) Eğitim Büro Amirliği,

i) İdari Hizmetler Büro Amirliği,

j) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği,

kj) Otogar Büro Amirliği’nden

oluşur.Özel Statülü İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 107- Özel Statülü İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Uygulamadaki mevzuat hükümlerine göre sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde araçlar ve bunlara ait belge ve gereçlerle sürücülere ait belgelerin kontrolünü ve denetimlerini yapmak, duran ve akan trafiğin düzenlenmesini sağlamak,

b) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kaza mahallinde gereken tedbirleri alarak kazayı oluş nedenlerine göre incelemek, iz ve delilleri tespit etmek, kaza sonucu kapanan yolları iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde belirleyip trafiğe açmak,

c) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ise ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolun trafiğe açılmasını sağlamak,

d) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

e) Karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerinde faaliyette bulunan veya açılacak tesislerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve bu tesislerde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol etmek, herhangi bir aksaklığın tespiti halinde giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

g) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek, ceza puanlarına esas olmak üzere yapılan işlemleri bilgisayar ortamına geçmek,

h) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye gönderilmesini sağlamak,

i) Sorumluluk sahasında yapılacak sportif faaliyetler ve diğer etkinliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ve devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerinde gerekli trafik tedbirlerini almak,

j) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

k) Trafik kontrollerinin etkinliğinin arttırılması, kazaların azaltılması ve önlenmesi amacıyla diğer trafik birimleriyle koordine sağlamak,

l) Sorumlu bulunduğu sahalarda, iklim şartları, tatil ve mesai günleri içinde farklı saatler ve trafik yoğunlu da dikkate alınarak, kontrol programları hazırlamak ve gerektiğinde bu programların hazırlanmasında diğer trafik birim ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle, müşterek trafik kontrol programları düzenlemek,

m) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

n) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek suç veya ceza tutanaklarının, görevlendirilecek sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

o) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürle her sayfanın mühürlendikten sonra Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

p) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

r) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznelerine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

s) Alındı (makbuz), suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı bir şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek, görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

t) Sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yedi işgünü içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

u) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

v) Şube müdürlüğüne bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

y) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 108- Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

b) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

c) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

d) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

e) Karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

f) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

g) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin 2/2/1981 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

h) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

ı) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

i) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

j) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

k) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

l) Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

m) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

n) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında ve erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

o) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, TIR araçlarının konaklama yerlerinde gerekli kontrollerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve suç unsuru tespit edilen hal ve şartlarda durumu yetkili makamlara bildirmek,

ö) İl hudutları içerisinde kalan karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

p) İstatistik ve Planlama Büro Amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

r) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

s) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

ş) Karayolu ve erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

t) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafların sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

u) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

ü) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

v) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

y) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 109- Ceza İşlemleri Büro Amirliği;

a) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

b) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

c) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

d) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

e) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

f) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

g) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

h) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

i) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

j) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

k) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere ilgili il trafik tescil kuruluşları ile yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,

l) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

m) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak ve bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yetkili mahkemeler, il trafik tescil kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

n) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 110- İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği;

a) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

b) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

c) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

d) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

f) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında illerde tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

g) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

h) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

i) İl hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

j) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

k) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

l) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için il genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğine bu bilgileri vermek,

m) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

n) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

o) Trafik kazası tespit tutanaklarının ve fahri trafik müfettişleri tarafından verilen trafik suçu tespit tutanaklarının bilgisayara girilmesini sağlamak,

p) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 111- Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliği;

a) Kaza raporlarının düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

b) Kazaların oluş sebeplerini trafik tekniği açısından değerlendirerek azaltılması ve önlenmesine ilişkin alınacak tedbirler geliştirmek ve bu konuda ilgili makamlara önerilerde bulunmak,

c) Kazaların altyapıdan kaynaklanması halinde, bu eksikliklerin giderilmesine yönelik ilgili makamlara önerilerde bulunmak,

d) Kazalarla ilgili bilgileri istatistik ve bilgi işlem bürosuna vermek, bu bilgilerin istatistiki hale getirilmesini sağlamak,

e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak,

İle görevlidir.İkmal Bakım ve Onarım Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 112- İkmal Bakım ve Onarım Büro Amirliği;

a) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile şube emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

b) Şube hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

c) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

e) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

f) Şube hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,

g) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.Eğitim Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 113- Eğitim Büro Amirliği;

a) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

b) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

c) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

d) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

e) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

g) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.İdari Hizmetler Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 114- İdari Hizmetler Büro Amirliği;

a) Şube müdürlüğü personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Şube müdürlüğünde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

c) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

d) Şube müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

e) Şube müdürlüğü binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

f) Gelen ve giden evrakların zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte şube müdürüne arz etmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

g) Gelen ve giden evraklardan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

h) Şube ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek

ile görevlidir.Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 115- Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği;

a) Fahri trafik müfettişleri müracaatlarını almak ve değerlendirmek,

b) Fahri trafik müfettişlerine onay alınmasına ilişkin işlemlerin takibini yapmak,

c) Fahri trafik müfettişlerinin çalışmalarının takibi ve değerlendirilmesini yapmak,

d) Fahri trafik müfettişliği kimlik kartlarının tanzimi işlemleri yürütmek,

e) Fahri trafik müfettişliği görevinin sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek,

f) Trafik suçu tespit tutanakları ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) Fahri trafik müfettişleri için uygulama seminerleri ve toplantılar tertip etmek,

h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek

ile görevlidir.

Otogar Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 116- Otogar Büro Amirliği;

a) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

b) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek, takoğraflarını kontrol etmek,

c) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek,

d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin Birlikte Faaliyet Gösterdiği A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin Kuruluşu

Madde 117- A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c)Tescil Büro Amirliği,

d) Araç ve Sürücü Sicil Büro Amirliği,

e) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği,

f) Ceza İşlemleri Büro Amirliği,

g) İstatistik Büro Amirliği,

h) Eğitim Büro Amirliği,

i) İdari Hizmetler Büro Amirliği,

j) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nden

oluşur.A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinin Kuruluşu

Madde 118- A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c) Tescil Büro Amirliği,

d) Araç ve Sürücü Sicil Büro Amirliği,

e) Eğitim ve İstatistik Büro Amirliği,

f) İdari Hizmetler Büro Amirliği’nden

oluşur.A, B ve C tipi İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin Kuruluşu
Madde 119- A, B ve C tipi İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü;

a) Şube Müdürü,

b) Şube Müdür Yardımcısı,

c) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği,

d) Ceza İşlemleri Büro Amirliği,

e) İstatistik Büro Amirliği,

f) Eğitim Büro Amirliği,

g) İdari Hizmetler Büro Amirliği,

h) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nden

oluşur.A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin Ayrı veya Birlikte Faaliyet Gösterdiği İllerdeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 120- A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin ayrı veya birlikte faaliyet gösterdiği illerdeki şube müdürlüklerinden;a) Tescil Şube Müdürlükleri;

1) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

2) Kayıt ve tescili yapılmış araçların devir, trafikten çekme, hurdaya ayırma ve nakil gibi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

3) Tescilsiz olup karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartıyla Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak geçici tescil plaka ve belgelerinin verilmesini temin etmek,

4) Belirli araçlarla çalışma yerini, şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, sembol, renk, şekil ve yazı gibi bulundurulması zorunlu olan ayırım işaretleri ile takılması ve bulundurulması özel izne bağlı olan ayırım işaretlerinin bulundurulmasına ilişkin talepleri incelemek ve gerekenlere izin verilmesini sağlamak,

5) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 136 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri yapılmış olan araçların, 2918 sayılı Kanunun öngörmüş olduğu şartlara göre tescil işlemlerini yenilemek, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

6) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen esas ve usullere uygun olarak tescili yapılan araçların dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

7) Tescil işlemi ikmal edilen ve esasları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan tüm araçlara ait bilgi ve belgelerin, sicil kayıtlarına geçirilmek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

8) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında sicilleri tutulan araçların devir, terkin, hurdaya ayırma nakil gibi sonradan yapılacak her türlü değişikliklere ilişkin bilgilerin zamanında merkeze intikalini sağlamak,

9) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında işlem yapılan sürücüler ile sahibi yanında bulunmayan ve tescil plakalarına göre tutanak düzenlenen araçların sürücülerine uygulanacak işlemlere ilişkin adres tespiti, tebliği, mahkeme sonuçlarının kayıtlara geçilmesi konuları hakkında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, mahkemeler ve diğer il tescil kuruluşları ile bilgi akışını ve işbirliğini sağlamak,

10) Karayolları Trafik Kanununun 39 uncu maddesi (c) bendi hükümleri gereğince gerekli görüldüğünde sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemlerini yapmak,

11) Sürücü belgesi sahibi olup da sonradan çeşitli nedenlerle sürücülük vasfını kaybedenlerle mahkeme tarafından geçici veya daimi olarak sürücü belgesi iptal edilenlerin işlemlerini yürütmek, dosya ve kayıtlarını tutmak,

12) Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

13) Sürücü belgesi almaya hak kazanmış olan sürücülere ait dosyaları arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

14) İdari hizmetlerle ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

15) Yeni çıkan mevzuatı ve yapılan yeni düzenlemeleri personele anlatmak amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak,

16) Sürücü belgesi alacaklar hakkında, aranıp aranmadığı ve benzeri konularda sorgulama işlemlerini yapmak suretiyle bilgi toplamak ve gerekiyorsa ilgili birimlere iletmek,

17) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.b) Denetleme Şube Müdürlükleri;

1) Uygulamadaki mevzuat hükümlerine göre sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde araçlar ve bunlara ait belge ve gereçlerle sürücülere ait belgelerin kontrolünü ve denetimlerini yapmak, duran ve akan trafiğin düzenlenmesini sağlamak,

2) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kaza mahallinde gereken tedbirleri alarak kazayı oluş nedenlerine göre incelemek, iz ve delilleri tespit etmek, kaza sonucu kapanan yolları iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde belirleyip trafiğe açmak,

3) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ise ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolun trafiğe açılmasını sağlamak,

4) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

5) Karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerinde faaliyette bulunan veya açılacak tesislerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve bu tesislerde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol etmek, herhangi bir aksaklığın tespiti halinde giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

6) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

7) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek, ceza puanlarına esas olmak üzere yapılan işlemleri bilgisayar ortamına geçmek,

8) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye gönderilmesini sağlamak,

9) Sorumluluk sahasında yapılacak sportif faaliyetler ve diğer etkinliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ve devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerinde gerekli trafik tedbirlerini almak,

10) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

11) Trafik kontrollerinin etkinliğinin arttırılması, kazaların azaltılması ve önlenmesi amacıyla diğer trafik birimleriyle koordine sağlamak,

12) Sorumlu bulunduğu sahalarda, iklim şartları, tatil ve mesai günleri içinde farklı saatler ve trafik yoğunlu da dikkate alınarak, kontrol programları hazırlamak ve gerektiğinde bu programların hazırlanmasında diğer trafik birim ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle, müşterek trafik kontrol programları düzenlemek,

13) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

14) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek suç veya ceza tutanaklarının, görevlendirilecek sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

15) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürle her sayfanın mühürlendikten sonra Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

16) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

17) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznelerine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

18) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı bir şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek, görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

19) Sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yedi işgünü içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

20) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

21) Şube müdürlüğüne bağlı bürolar arasında koordine sağlamak,

22) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.c) Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri;

1) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak; kayıt ve tescili yapılmış araçların devir, trafikten çekme, hurdaya ayırma ve nakil gibi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

2) Tescilsiz olup karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartıyla Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak geçici tescil plaka ve belgelerinin verilmesini temin etmek,

3) Belirli araçlarla çalışma yerini, şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, sembol, renk, şekil ve yazı gibi bulundurulması zorunlu olan ayırım işaretleri ile takılması ve bulundurulması özel izne bağlı olan ayırım işaretlerinin bulundurulmasına ilişkin talepleri incelemek ve gerekenlere izin verilmesini sağlamak,

4) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 136 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri yapılmış olan araçların, 2918 sayılı Kanunun öngörmüş olduğu şartlara göre tescil işlemlerini yenilemek, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak; Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen esas ve usullere uygun olarak tescili yapılan araçların dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

5) Tescil işlemi ikmal edilen ve esasları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan tüm araçlara ait bilgi ve belgelerin, sicil kayıtlarına geçirilmek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

6) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında sicilleri tutulan araçların devir, terkin, hurdaya ayırma nakil gibi sonradan yapılacak her türlü değişikliklere ilişkin bilgilerin zamanında merkeze intikalini sağlamak,

7) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında işlem yapılan sürücüler ile sahibi yanında bulunmayan ve tescil plakalarına göre tutanak düzenlenen araçların sürücülerine uygulanacak işlemlere ilişkin adres tespiti, tebliği, mahkeme sonuçlarının kayıtlara geçilmesi konuları hakkında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, mahkemeler ve diğer il tescil kuruluşları ile bilgi akışını ve işbirliğini sağlamak,

8) Karayolları Trafik Kanununun 39 uncu maddesi (c) bendi hükümleri gereğince gerekli görüldüğünde sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemlerini yapmak; sürücü belgesi sahibi olup da sonradan çeşitli nedenlerle sürücülük vasfını kaybedenlerle mahkeme tarafından geçici veya daimi olarak sürücü belgesi iptal edilenlerin işlemlerini yürütmek, dosya ve kayıtlarını tutmak,

9) Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

10)Sürücü belgesi almaya hak kazanmış olan sürücülere ait dosyaları arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak; sürücü belgesi alacaklar hakkında, aranıp aranmadığı ve benzeri konularda sorgulama işlemlerini yapmak suretiyle bilgi toplamak ve gerekiyorsa ilgili birimlere iletmek,

11) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere verilen ceza puanlarını bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemler yapılmak üzere bu bilgileri ilgili birimlere aktarmak,

12) Yeni çıkan mevzuatı ve yapılan yeni düzenlemeleri personele anlatmak amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak; idari hizmetlerle ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

13) Uygulamadaki mevzuat hükümlerine göre sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde araçlar ve bunlara ait belge ve gereçlerle sürücülere ait belgelerin kontrolünü ve denetimlerini yapmak, duran ve akan trafiğin düzenlenmesini sağlamak; karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerinde faaliyette bulunan veya açılacak tesislerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ve bu tesislerde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol etmek, herhangi bir aksaklığın tespiti halinde giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

14) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kaza mahallinde gereken tedbirleri alarak kazayı oluş nedenlerine göre incelemek, iz ve delilleri tespit etmek, kaza sonucu kapanan yolları iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde belirleyip trafiğe açmak; trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

15) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ise ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolun trafiğe açılmasını sağlamak,

16) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

17) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye gönderilmesini sağlamak; Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek, ceza puanlarına esas olmak üzere yapılan işlemleri bilgisayar ortamına geçmek,

18) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak; sorumluluk sahasında yapılacak sportif faaliyetler ve diğer etkinliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde ve devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerinde gerekli trafik tedbirlerini almak,

19) Sorumlu bulunduğu sahalarda, iklim şartları, tatil ve mesai günleri içinde farklı saatler ve trafik yoğunlu da dikkate alınarak, kontrol programları hazırlamak ve gerektiğinde bu programların hazırlanmasında diğer trafik birim ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle, müşterek trafik kontrol programları düzenlemek; trafik kontrollerinin etkinliğinin arttırılması, kazaların azaltılması ve önlenmesi amacıyla diğer trafik birimleriyle koordine sağlamak,

20) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

21) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek suç veya ceza tutanaklarının, görevlendirilecek sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek; mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürle her sayfanın mühürlendikten sonra Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

22) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak; mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznelerine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

23) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı bir şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek, görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

24) Sayman mutemetleri tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yedi işgünü içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

25) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

26) Şube müdürlüğüne bağlı bürolar arasında koordine sağlamak ve Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #6 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin Ayrı veya Birlikte Faaliyet Gösterdiği İllerdeki Büroların Görevleri

Madde 121- A, B ve C Tipi İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin ayrı veya birlikte faaliyet gösterdiği illerdeki büroların görevleri;a)Tescil Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

2) Kayıt ve tescili yapılmış araçların trafikten çekme, nakil, plaka yenileme, geçici plaka alma ve belge yenileme gibi müracaatları kabul etmek, incelemek ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemleri yapmak,

3) Teknik muayenesi yapılan araçların motor ve şasi numaraları ile teknik özelliklerinin, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı ile yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısı ve trafik güvenliğine uygun durumda bulunup bulunmadığını incelemek,

4) 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre makam ve hizmet otolarına tahsis edilen plakaların protokol esaslarına göre gerekli işlemlerini yapmak,

5) Resmi kurum ve kuruluşlara hibe edilen araçlar ile malûller için ithaline izin verilen taşıtların tescil işlemlerini trafik mevzuatına uygun şekilde yürütmek,

6) Belirli araçlar için zorunlu olan ayrım işaretlerinin bulundurulmasını kontrol etmek veya bu ayrım işaretlerinin taşınması ve takılması özel izni gerektirmesi halinde, bu konuya ilişkin talepleri incelemek ve uygun görülenlere izin verilmesini sağlamak,

7) Her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin yürütülmesi esnasında 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda yetkili vergi daireleri ile işbirliği içinde bulunmak,

8) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülmüş bulunan kayıt ve tescil hizmetlerine ilişkin defter ve matbu belgeleri usulüne uygun şekilde doldurmak, işlemleri tamamlanmış olan dosyaları zimmet mukabilinde araç veya sürücü sicil büro amirliğine teslim etmek, işlem sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgileri ise istatistik birimine göndermek,

9) İcra müdürlüklerinden gelen yazılara cevap vermek, yakalama ve haciz rehini konulması konularında ilgili birimlerle koordine sağlayarak, gerekli işlemleri yapmak,

10) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.b)Araç ve Sürücü Sicil Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri ikmal edilmiş araçlara ait bilgileri sistemli ve düzenli bir şekilde kaydetmek, dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

2) Araçların devir, terkin, hurdaya ayırma, trafikten çekme ve nakil gibi sonradan yapılan işlemleri ile imal, tadil veya montaj gibi bünyesinde yapılan teknik ve hukuki değişiklikleri bilgisayar ortamına kaydetmek, istenilmesi halinde gerekli bilgileri vermek,

3) Trafik suçu işleyip sahibi veya sürücüsü yanında bulunmayan ve tescil plakasına göre trafik suç veya ceza tutanağı tanzim edilen araçların sahiplerinin adreslerini tespit etmek ve yetkili birimlere veya trafik kuruluşlarına zamanında intikal ettirmek,

4) Bilgisayar ortamına kaydedilen sicil kayıtlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,

5) Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi uyarınca noterlerin sorumluluğunda yapılmış ve noterlikçe gönderilmiş olan satış senetlerini ilgili dosyalarına koymak, satış tarihi itibariyle bir ay içerisinde yeni sahiplerinin kendi adlarına tescil belgeleri alıp almadıklarını izlemek, yasal süresi içerisinde mükellefiyetini yerine getirmeyen araç sahipleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

6) Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca, araç üzerinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde her türlü değişiklikler ile 30 gün içinde işleten tarafından bildirilen adres değişikliklerini dosyalarına işlemek, bu bilgilerin bilgisayar ortamına işlenmesini sağlamak,

7) Araç cins, nevileri ve miktarlarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,

8) Ölüm, sağlık veya mahkeme kararı ile sürücülük şartlarını veya haklarını sonradan kaybedenler ile her türlü değişiklikleri takip etmek, gerekenleri işlemden kaldırmak ve kayıtlarını tutmak,

9) Sürücü belgeleri cins ve nevileri, sürücülerin işlemiş oldukları suç ve nevileri ile ceza puanlamalarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,

10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun hükümleri uyarınca sürücü belgesi almaya hak kazanan sürücülere ait dosyaların sürücü sicil numarası ve soyadı esasına göre arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

11) Sonradan yapılacak her türlü işlemleri ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,

12) Sürücülerin ikamet adreslerinde sonradan meydana gelen değişiklikleri dosyalarına işlemek, sicil kayıtlarına esas olmak üzere yeni adreslerini bilgisayar ortamına kaydetmek,

13) Sürücü belgelerinin süresinde değiştirilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle, süresi dolan sürücü belgesi sahiplerini belirlemek ve Sürücü Belgeleri Büro Amirliğine bildirmek,

14) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.c) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

2) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

3) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

4) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

5) Karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

6) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

7) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin 2/2/1981 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

8) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

9) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

10) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

11) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

12) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

13) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

14) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

15) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında ve erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

16) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, TIR araçlarının konaklama yerlerinde gerekli kontrollerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve suç unsuru tespit edilen hal ve şartlarda durumu yetkili makamlara bildirmek,

17) İl hudutları içerisinde kalan karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde il jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

18) İstatistik ve planlama büro amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

19) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

20) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

21) Karayolu ve erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

22) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

23) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

24) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

25) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

26)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.d)Ceza İşlemleri Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

2) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

3) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

4) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

5) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

6) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

7) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

8) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

9) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

10) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

11) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere ilgili il trafik tescil kuruluşları ile yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,

12) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

13) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak ve bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yetkili mahkemeler, il trafik tescil kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

14) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.e) İstatistik Büro Amirliği;

1) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

2) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

3) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

4) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

5) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

6) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında illerde tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

7)Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

8) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

9) İl hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

10) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

11) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

12) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için il genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğine bu bilgileri vermek,

13) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

14) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

15) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.f)Eğitim Büro Amirliği;

1) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

2) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

3) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

4) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

5) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin il emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

6)Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

7)Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

8)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.g)İdari Hizmetler Büro Amirliği;

1) Şube müdürlüğü personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

2) Şube müdürlüğünde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

3) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

4) Şube müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

5) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

6) Şube müdürlüğü binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

7) Gelen ve giden evrakların zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte şube müdürüne arzetmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

8) Gelen ve giden evraklardan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

9) Şube ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

10) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile şube emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

11) Şube hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

12) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

13) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

14) Şube hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,

15) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

16) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.h)Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği;

1) Fahri trafik müfettişleri müracaatlarını almak ve değerlendirmek,

2) Fahri trafik müfettişlerine onay alınmasına ilişkin işlemlerin takibini yapmak,

3) Fahri trafik müfettişlerinin çalışmalarının takibi ve değerlendirilmesini yapmak,

4) Fahri trafik müfettişliği kimlik kartlarının tanzimi işlemleri yürütmek,

5) Fahri trafik müfettişliği görevinin sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek,

6) Trafik suçu tespit tutanakları ile ilgili işlemleri yürütmek,

7) Fahri trafik müfettişleri için uygulama seminerleri ve toplantılar tertip etmek,

8) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek

ile görevlidir.i)Eğitim ve İstatistik Büro Amirliği;

1) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

2) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

3) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

4) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

5) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin il emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

6) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

7) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

8) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

9) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

10) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

11) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

12) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

13) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında illerde tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

14) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

15) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

16) İl hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

17) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

18) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

19) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için il genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro amirliğine bu bilgileri vermek,

20) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

21) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

22) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 122- İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin Görevleri;a) Araç tescil ve sürücü belgesine ilişkin görevler;

1) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,

2) Kayıt ve tescili yapılmış araçların trafikten çekme, nakil, plaka yenileme, geçici plaka alma ve belge yenileme gibi müracaatları kabul etmek, incelemek ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemleri yapmak,

3) Teknik muayenesi yapılan araçların motor ve şasi numaraları ile teknik özelliklerinin, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı ile yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısı ve trafik güvenliğine uygun durumda bulunup bulunmadığını incelemek,

4) 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre makam ve hizmet otolarına tahsis edilen plakaların protokol esaslarına göre gerekli işlemlerini yapmak,

5) Resmi kurum ve kuruluşlara hibe edilen araçlar ile malûller için ithaline izin verilen taşıtların tescil işlemlerini trafik mevzuatına uygun şekilde yürütmek,

6) Belirli araçlar için zorunlu olan ayrım işaretlerinin bulundurulmasını kontrol etmek veya bu ayrım işaretlerinin taşınması ve takılması özel izni gerektirmesi halinde, bu konuya ilişkin talepleri incelemek ve uygun görülenlere izin verilmesini sağlamak,

7) Her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin yürütülmesi esnasında 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda yetkili vergi daireleri ile işbirliği içinde bulunmak,

8) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülmüş bulunan kayıt ve tescil hizmetlerine ilişkin defter ve matbu belgeleri usulüne uygun şekilde doldurmak, işlemleri tamamlanmış olan dosyaları zimmet mukabilinde sicil ve arşiv bürosuna teslim etmek, işlem sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgileri ise istatistik birimine göndermek,

9) İcra müdürlüklerinden gelen yazılara cevap vermek, yakalama ve haciz rehini konulması konularında ilgili birimlerle koordine sağlayarak, gerekli işlemleri yapmak,

10) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.b) Sicil ve arşive ilişkin görevler

1) Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri ikmal edilmiş araçlara ait bilgileri sistemli ve düzenli bir şekilde kaydetmek, dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

2) Araçların devir, terkin, hurdaya ayırma, trafikten çekme ve nakil gibi sonradan yapılan işlemleri ile imal, tadil veya montaj gibi bünyesinde yapılan teknik ve hukuki değişiklikleri bilgisayar ortamına kaydetmek, istenilmesi halinde gerekli bilgileri vermek,

3) Trafik suçu işleyip sahibi veya sürücüsü yanında bulunmayan ve tescil plakasına göre trafik suç veya ceza tutanağı tanzim edilen araçların sahiplerinin adreslerini tespit etmek ve yetkili birimlere veya trafik kuruluşlarına zamanında intikal ettirmek,

4) Bilgisayar ortamına kaydedilen sicil kayıtlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,

5) Sonradan yapılacak her türlü işlemleri ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,

6) Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi uyarınca noterlerin sorumluluğunda yapılmış ve noterlikçe gönderilmiş olan satış senetlerini ilgili dosyalarına koymak, satış tarihi itibariyle bir ay içerisinde yeni sahiplerinin kendi adlarına tescil belgeleri alıp almadıklarını izlemek, yasal süresi içerisinde mükellefiyetini yerine getirmeyen araç sahipleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

7) Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca, araç üzerinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde her türlü değişiklikler ile 30 gün içinde işleten tarafından bildirilen adres değişikliklerini dosyalarına işlemek, bu bilgilerin bilgisayar ortamına işlenmesini sağlamak,

8) Araç cins, nevileri ve miktarlarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,

9) Ölüm, sağlık veya mahkeme kararı ile sürücülük şartlarını veya haklarını sonradan kaybedenler ile her türlü değişiklikleri takip etmek, gerekenleri işlemden kaldırmak ve kayıtlarını tutmak,

10) Haklarında suç veya ceza tutanağı tanzim edilen ve ceza işlemler büro amirliği tarafından gönderilen tutanaklar üzerinde, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan sisteme uygun olarak ceza puanı hesaplaması yapmak,

11) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden dolayı alınan ceza puanları toplamının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen sınırı aştığı belirlenen sürücülere ait sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

12) Sürücü belgeleri cins ve nevileri, sürücülerin işlemiş oldukları suç ve nevileri ile ceza puanlamalarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,

13) Karayolları Trafik Kanununun hükümleri uyarınca sürücü belgesi almaya hak kazanan sürücülere ait dosyaların sürücü sicil numarası ve soyadı esasına göre arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,

14) Sürücülerin ikamet adreslerinde sonradan meydana gelen değişiklikleri dosyalarına işlemek, sicil kayıtlarına esas olmak üzere yeni adreslerini bilgisayar ortamına kaydetmek,

15) Sürücü belgelerinin süresinde değiştirilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle, süresi dolan sürücü belgesi sahiplerini belirlemek ve sürücü belgeleri bürosuna bildirmek,

16) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.c)İdari hizmetlere ilişkin görevler;

1) Büro amirliği personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

2) Büro amirliğinde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

3) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

4) Büro amirliği hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

5) Büro amirliğinde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

6) Büro amirliği binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

7) Gelen ve giden evrakın zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte büro amirine arzetmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

8) Gelen ve giden evraktan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

9) Büro ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

10) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile büro emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

11) Büro hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

12) Büro amirliğinin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

13) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

14) Büro hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,

15) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

16) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.d) Trafik düzenleme ve denetlemeye ilişkin görevler

1) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

2) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

3) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

4) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

5) Karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

6) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

7) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

8) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

9) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

10) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

11) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

12) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

13) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

14) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

15) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında ve erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

16) İlçe hudutları içerisinde kalan karayolları ve erişme kontrollü karayolları, üzerinde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde ilçe jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

17) İstatistik ve planlama büro amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

18) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, ilçelerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

19) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

20) Karayolu ve erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

21) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

22) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

23) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

24) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

25) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.e) Ceza işlemlerine ilişkin görevler

1) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

2) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

3) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

4) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

5) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

6) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

7) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

8) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

9) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

10) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

11) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,

12) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

13) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak,

14) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.f)Eğitim ve istatistik işlemlerine ilişkin görevler

1) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

2) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

3) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

4) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

5) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

6) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında ilçede tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

7) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

8) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

9) İlçe hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

10) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

11) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

12) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için ilçe genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğine bu bilgileri vermek,

13) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

14) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

15) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

16) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

17) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

18) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

19) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin ilçe emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

20) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

21) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

22) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.g) Otogar işlemlerine ilişkin görevler

1) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

2) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek, takoğraflarını kontrol etmek,

3) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek,

4) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğinin Görevleri

Madde 123- İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.a) İdari hizmetlere ilişkin görevleri:

1) Büro amirliği personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

2) Büro amirliğinde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

3) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

4) Büro amirliği hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

5) Büro amirliğinde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

6) Büro amirliği binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

7) Gelen ve giden evrakın zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte büro amirine arzetmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

8) Gelen ve giden evraktan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

9) Büro ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,

10) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile büro emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,

11) Büro hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,

12) Büro amirliğinin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

13) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,

14) Büro hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,

15) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,

16) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak.b)Trafik düzenleme ve denetlemeye ilişkin görevleri:

1) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

2) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

3) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

4) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

5) Karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

6) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

7) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

8) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

9) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

10) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

11) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

12) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

13) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

14) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

15) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında ve erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

16) İlçe hudutları içerisinde kalan karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde ilçe jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

17) İstatistik ve planlama büro amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

18) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, ilçelerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

19) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

20) Karayolu ve erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

21) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

22) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

23) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

24) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,

25) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.c)Ceza işlemlerine ilişkin görevleri:

1) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

2) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

3) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

4) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

5) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

6) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

7) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

8) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

9) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

10) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

11) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,

12) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

13) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak,

14) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.d) Eğitim ve istatistik işlemlerine ilişkin görevleri:

1) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

2) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

3) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

4) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

5) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

6) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında ilçede tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

7) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

8) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

9) İlçe hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,

10) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

11) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

12) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için ilçe genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğine bu bilgileri vermek,

13) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,

14) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

15) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,

16) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

17) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,

18) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

19) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin ilçe emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

20) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

21) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

22) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak.e) Otogar işlemlerine ilişkin görevleri:

1) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

2) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek, takoğraflarını kontrol etmek,

3) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek,

4) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #7 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin Kuruluşu

Madde 124- Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği;

a) İstasyon Amiri,

b) İstasyon Amir Yardımcısı,

c) Eğitim ve İdari Hizmetler Büro Amirliği,

d) İstatistik ve Teknik Hizmetler Büro Amirliği,

e) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği,

f) Ceza İşlemleri Büro Amirliği,

g) Otoyol Büro Amirliği,

h) TIR Büro Amirliği’nden

oluşur.Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin Görevleri

Madde 125- Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı büro amirliklerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.a) Eğitim ve İdari Hizmetler Büro Amirliği;

1) İstasyon amirliği personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

2) İstasyon amirliğinde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,

3) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

4) İstasyon amirliği hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,

5) İstasyon amirliğinde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,

6) İstasyon amirliği binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,

7) Gelen ve giden evrakların zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte istasyon amirine arz etmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,

8) Gelen ve giden evraklardan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek,

9) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,

10) Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

11) Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

12) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.b)İstatistik ve Teknik Hizmetler Büro Amirliği;

1) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,

2) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,

3) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,

4) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

5) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

6) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,

7) Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

8) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,

9) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,

10) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

11) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak

ile görevlidir.c) Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

2) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

3) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,

4) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,

5) Karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

6) Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

7) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

8) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

9) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

10) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

11) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

12) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

13) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

14) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

15) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

16) İl hudutları içerisinde kalan karayolları üzerinde, şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde il jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

17) Günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

18) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

19) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

20) Karayolu yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

21) Karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

22) Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

23) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

24) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.d)Ceza İşlemleri Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,

2) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,

3) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,

4) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,

5) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,

6) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,

7) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,

8)Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,

9) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,

10) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,

11) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere yazışmalar yapmak,

12) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,

13) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.e) Otoyol Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

2) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,

3) Erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,

4)Trafiği tehli***e düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,

5) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,

6) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,

7) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,

8) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,

9) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,

10) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

11) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,

12) Sorumluluk sahaları üzerindeki erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

13) İl hudutları içerisinde kalan erişme kontrollü karayolları üzerinde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde il jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

14) Günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,

15) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,

16) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,

17) Erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehli***e sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,

18) Erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

19) Erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

20) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,

21) Trafiğin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde ihtiyaç duyulan iyileştirme, ıslah, yeniden düzenleme veya trafik güvenliği açısından uygun duruma getirilmesine yönelik alınacak tedbir ve çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

22) Sorumluluk sahasında trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar yaparak meydana gelen kazalar hakkında istatistiki bilgileri hazırlayıp ilgili makamlara öneri ve tekliflerde bulunmak,

23) Trafik kontrollerinin etkinliğinin arttırılması, kazaların azaltılması ve önlenmesi amacıyla diğer trafik birimleriyle koordine sağlamak,

24) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek

ile görevlidir.f)TIR Büro Amirliği;

1) TIR denetleme belgesini kontrol etmek ve giriş damgası vurulup vurulmadığını tespit etmek,

2) Denetleme ve konaklama noktasına gelen TIR sürücüsünün bir önceki noktadan bu noktaya zamanında gelip gelmediğini kontrol etmek, Bu noktaya gelişte bir gecikme varsa bunun nedenlerini ve belgelenmesini istemek, TIR’ın bu noktadan hareket ettiği saati, TIR denetleme belgesine işlemek, ad ve soyadını yazdıktan sonra mühürleyerek imzalamak,

3) Denetleme ve konaklama noktalarında kontrol edilen araçları, Bakanlık tarafından hazırlanacak denetleme defterine kaydetmek,

4)Denetleme ve konaklama noktaları arasındaki güzergahı izlemeyen veya makul bir sebep olmaksızın bu noktalar arasında verilen sürat ve zaman sınırlamasını ihlal eden sürücüler hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere denetleme belgesine gerekli meşruhat vermek, ayrıca, trafik kurallarını ihlal edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

5) TIR aracına gümrük yetkililerince vurulan bandaj veya mühürlerin sağlam olup olmadığını, araç brandalı ise bunda herhangi bir yırtık veya eksik olup olmadığını kontrol etmek,

6) Taşıt üzerindeki gümrük mührünün veya bandajın bozulması veya kopması veya kaçakçılık ihbarının vuku bulması halinde zabıt tutarak en yakın gümrük idaresine haber vermek ve taşıt gümrük idaresince görevlendirilecek personele teslim etmek,

7) Türkiye’den transit geçen araçların aracın ön camına yapıştırılan ve araçların yerleşim bölgeleri içinde duramayacağını belirtir uyarı levhasını ül***i terk edene kadar aynen muhafaza edilip edilmediğini kontrol etmek,

8) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması ve hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücülerinin en yakın emniyet teşkilatına başvurmaları halinde gecikme sebeplerini tevsik eden bir belge vermek,

9) Yukarıdaki hususlara aykırı hareket eden TIR araç sürücülerinin 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre para cezası ile cezalandırılmalarını teminen denetleme belgesine gerekli meşruhatı vermek,

10) TIR plakasının takılıp takılmadığını kontrol etmek,

11) TIR araçlarının, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik uyarınca bölge trafik zabıtasına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu konuda ilgili birimlerle koordine sağlamak,

12) Taşıtların, Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelikle tespit edilen yükleme ve boşaltma noktalarında, yükleme ve boşaltma yapmalarını kontrol etmek,

13) Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların, yönetmelikte belirtilen güzergahlar üzerinde seyirlerini sağlamak ve bu güzergahlar dışında seyir ettikleri tespit edilen yabancı plakalı TIR araçları ile yabancı malı Türkiye’den transit olarak geçiren Türk plakalı TIR araç sürücüleri hakkında yasal işlem yapmak,

14) Transit yol güzergahlarında yapılacak konaklama tesisleri ile ilgili işlemleri yapmak,

15) Trafik kazalarına karışan yabancı TIR araçları ve sürücülerine ait bilgileri ilgili makamlara bildirmek,

16) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek

ile görevlidir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #8 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

İl ve İlçe Trafik Kuruluşlarında Yeni Birimlerin İhdası

Madde 126- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, illerin özel durumu, konumları, araç ve nüfus sayısındaki artışları, turizm hareketliliği, sanayide kaydedilen gelişmeler gibi değişen ve gelişen şartlar dikkate alınarak trafik kuruluşlarının teşkilatlanmalarında ihtiyaç hasıl olan birimler valinin teklifi ve bakanın onayı ile ihdas edilir.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerinin Ayrılması Esası

Madde 127- A, B ve C tipi illerin nüfusu, konumu, araç sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak trafik hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla trafik tescil ve denetleme şube müdürlükleri il valisinin teklifi ve bakanın onayı ile iki ayrı şube müdürlüğü olarak teşkilatlanabilir.
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #9 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

DOKUZUNCU BÖLÜM

Trafik Zabıtasının Yetki ve SorumluluklarıTrafik Zabıtasının Genel Zabıta Görevini Yürütme Yetkisi

Madde 128- Trafik zabıtası, Karayolları Trafik Kanunu ile bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde kendisine tahmil edilen görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumlu olmakla birlikte, asli görevi olan hizmetlerin ifası sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkili ve sorumludur.Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sıralı Amirlerin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 129- Bu Yönetmelik hükümlerine göre trafik kuruluşlarında görev alan Trafik Hizmetleri Başkanına bağlı, daire başkanları, daire başkan yardımcıları, şube müdürleri, büro amirleri; mevzuat hükümlerine göre verilen hizmetlerin kuruluş amacına uygun, etkili ve verimli şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan çalışma düzenini kurmaya ve bunu değişen ve gelişen şartlara ve ihtiyaçlara göre gerçekleştirmeye ve geliştirmeye yetkili ve sorumludurlar.Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Denetleme Yetkisi

Madde 130- Bu Yönetmelik trafik zabıtasına tahmil edilen görevlerin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili yetkilerin kullanılmasında;

a) Merkez teşkilatında daire başkanları birinci derecede Trafik Hizmetleri Başkanlığını yürüten Genel Müdür Yardımcısına, daire başkan yardımcıları daire başkanına, şube müdürleri daire başkan yardımcılarına, bürolar amirleri şube müdürlerine, büro amirleri bürolar amirlerine karşı sorumlu olup hiyerarşik bir sistem ve sıra içerisinde sevk ve idaresinde bulunan amir ve memurlara gerekli emir ve direktifleri vermeye ve bu görevleri denetlemeye yetkilidir.

b) İl trafik kuruluşlarında trafik işleriyle görevli il emniyet müdür yardımcısı emniyet müdürüne, şube müdürleri emniyet müdür yardımcısına, büro amirleri ve istasyon amirleri şube müdürlerine karşı sorumlu olup hiyerarşik bir sistem ve sıra içerisinde sevk ve idaresinde bulunan amir ve memurlara gerekli emir ve direktifleri vermeye ve bu görevleri denetlemeye yetkilidir.

c) İlçe trafik kuruluşlarında görev alan trafik zabıtası idari yönden ilçe emniyet müdürü veya amirine bağlı olmakla birlikte merkez ve il emniyet müdürlüğünün de denetimine tabidir.Merkez Trafik Kuruluşlarının İl Trafik Kuruluşlarını Denetleme Yetkisi

Madde 131- İl ve ilçe trafik kuruluşları, Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Polis Teftiş Kurulu Başkanlığının teftiş ve denetimine tabidir.ONUNCU BÖLÜM
Trafik Hizmetlerinde Çalışacak Personel ile

Trafik Zabıtasının Nitelikleri, Seçimi ve Çalışma UsulleriTrafik Hizmetlerinde Görevlendirilecek Polis Memurlarının Seçimi

Madde 132- Trafik Hizmetlerinde Görevlendirilecek Polis Memurlarının Seçimi;

a) 35 yaşını geçmemiş olmak,

b) Fiziki yapısı düzgün ve hitabeti güçlü olmak,

c) Asaleti tasdik edilmiş olmak,

d) Sicilleri olumlu olmak,

e) Hakkında adli kovuşturma ve/veya idari soruşturma açılmamış olmak,

f) Kısa ve/veya uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

g) Daha önce trafik birimlerinde çalışıp da yetkili amirlerince hizmetten alınması yönünde teklif yapılmamış olmak,

h) Herhangi bir sürücü belgesine sahip olmak.Trafik Hizmetlerinde Görevlendirilecek Amirlerin Seçimi

Madde 133- Trafik Hizmetlerinde görevlendirilecek amirlerin seçimi;

a) 45 yaşını geçmemiş olmak,

b) Fiziki yapısı düzgün ve hitabeti güçlü olmak,

c) Sicilleri olumlu olmak,

d) Kısa ve/veya uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

e) Daha önce trafik birimlerinde çalışıp da yetkili amirlerince hizmetten alınması yönünde teklif yapılmamış olmak,

f) Hakkında adli kovuşturma ve/veya idari soruşturma açılmamış olmak,

g) Herhangi bir sürücü belgesine sahip olmak.Trafik Hizmetlerinde Çalışacak Personelin Eğitimi
Madde 134- Bu Yönetmeliğin 132 ve 133 üncü maddelerinde nitelikleri ve seçilme şartları belirlenmiş bulunan amir ve memurlar, Genel Müdürlükçe hazırlanmış bulunan eğitim planları ve yıllık uygulama programları doğrultusunda ve Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitimleri tamamlandıktan sonra trafik hizmetlerinde görev alabilirler.

Polis Akademisi mezunu olup da trafik hizmetlerinde görevlendirilecek olan amirler, temel trafik eğitimine tabi tutulmazlar.Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında Görevlendirilecek Personel ile Sözleşmeli Sivil Personelin Teşkilatlanma ve Kadrolarının Belirlenmesi

Madde 135- Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesi uyarınca tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelden ayrı olarak genel idari ve teknik hizmetler sınıfında görevlendirilecek personel ile alınacak sözleşmeli sivil personelin miktarları, hangi illerde ve hangi hizmetlerde görevlendirileceğine ilişkin hususlar, bilimsel metotlarla tespit edilir. Görülen lüzum üzerine her yıl Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklif ve önerisi ile söz konusu personel miktarları ve görev alanları Genel Müdürlükçe yenilenir.Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında Görevlendirilecek Personel ile Sözleşmeli Sivil Personelde Aranılacak Nitelikler

Madde 136- Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında görevlendirilecek personel ile sözleşmeli sivil personelde aranılacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel İdari Hizmetleri Sınıfı:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Askerliğini yapmış olmak (erkekler için),

3) 30 yaşından yukarı bulunmamak.b) Teknik Hizmetler Sınıfı;

1) Trafik mühendisliği konusunda yurtiçi veya yurtdışında eğitim ve öğretim görmüş, mühendis veya teknisyen sıfatını kazanmış olmak,

2) Sinyalizasyon konusunda ihtisası bulunan veya aynı konu ile ilgili olarak eğitim veya öğretim görmüş, elektronik mühendisi veya teknisyeni sıfatına haiz bulunmak,

3) Trafik düzeni, tekniği ve güvenliği konularında araştırma yapmış ve bu sahada başarılı hizmetler vermiş mühendis veya teknik personel sıfatını kazanmış bulunmak,

4) Trafik eğitimi ve öğretimi ile ilgili olarak milli veya milletlerarası düzeyde öğretim görevlisi veya okutman olarak görev yapmış ve bu konuda eğitim ve öğretim formasyonu kazanmış bulunmak,

5) Motorlu araç tekniği konusunda eğitim ve öğretim yapmış makine mühendisleri veya teknisyenleri sıfatını kazanmış olmak,

6) Trafik eğitimi ile ilgili olarak film senaryolarının hazırlanması, çekimi ve uygulamaya konulması konularında eğitim veya öğretim yapmış veya ihtisas kazanmış kameraman veya film yapımcısı olmak,

7) Trafik eğitimi, düzeni veya güvenliği ile ilgili olarak eğitim ve öğretim görmüş ve çizgi film hazırlanmasında ihtisas yapmış teknik ressam veya teknik personel sıfatını kazanmış olmak.Teknik Hizmetler Sınıfında Görevlendirilecek Personelde Aranılacak Ortak Vasıflar ve Hizmete Alınma Esasları

Madde 137- Teknik hizmetler sınıfında görevlendirilecek personelde aranılacak ortak vasıflar ve görevlendirilme usulü aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin 136 ncı maddesinin (b) bendinde nitelikleri ayrı ayrı belirlenmiş bulunan mühendis, teknisyen veya teknik elemanların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekir.

b) Durumları Genel Müdürlükçe uygun görülen personelin alınmasında sınav esasının aranması ve yapılacak olan sınava ilişkin esas ve usullerin Genel Müdürlükçe belirlenmesi zorunludur.

c) Aynı niteliklere haiz olmak şartıyla söz konusu personel, gerektiğinde sözleşmeli olarak da görevlendirilebilir.Trafik Eğitimi Alan Personelin Branş Aktarımı

Madde 138- Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Temel Trafik ve Kaza İnceleme Kursunu başarı ile tamamlamış personel trafik branşına aktarılır.
Eğitime alınan personele kurs sonunda verilen sertifikanın birer sureti branş aktarımı için gerekli onay alınmak üzere Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığına gönderilir. Branş aktarım işlemi Trafik Hizmetleri Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.Trafik Hizmetleri Kadrosunda Görevli Personelin Genel Hizmet Kadrosuna Aktarılması Esasları

Madde 139- Trafik Hizmetleri Kadrosunda Görevli Personelin Genel Hizmet Kadrosuna Aktarılması Esasları;

Rüşvet almak (menfaat temin etmek) ve görevini kötüye kullanmak, amirlerine karşı sert davranmak, polis-halk ilişkilerinde olumsuz tutum ve davranışlar sergilemek, polis imajını yıkıcı davranışlarda bulunmak hallerinin soruşturma kapsamına alınması ve soruşturma neticesinde en az kıdeme müessir ceza alan trafik branşlı personel, İl Emniyet Müdürünün gerekçeli teklifi ve Trafik Hizmetleri Başkanının onayı ile genel hizmet kadrosuna aktarılır.


Başarısız ve Verimsiz Görülen Trafik Branşlı Personelin Branş İptali Yerine Görevli Olduğu Birimde Eğitilmesi
Madde 140- Trafik hizmetlerinde çalıştırılması için gerekli ve aranan şartlardan birinin kaybedilmesi veya yetkili amirlerce görevinde başarısız sayılması ve sicil amirlerince yapılacak değerlendirmelerde hizmette verimli olamayacağının anlaşılması hallerinde, branş iptali yerine personelin olumsuz görülen halleri, sıralı amirlerce yapılacak hizmet içi eğitimle personelin trafik birimlerinde verimliliği ve başarısı sağlanır.Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının Eğitim Programlarına Katılma Şartları

Madde 141- Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının branş aktarımı amacıyla açacağı eğitim programlarına alınacak polis memuru adaylar;

a) 35 yaşını geçmemiş olmak,

b) Fiziki yapısı düzgün ve hitabeti güçlü olmak,

c) Asaleti tasdik edilmiş olmak,

d) Son bir yıllık sicili olumlu olmak,

e) Hakkında adli veya idari tahkikat açılmamış olmak,

f) Kısa veya uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

g) Daha önce trafik birimlerinde çalışıp da yetkili amirlerince hizmetten alınması yönünde teklif yapılmamış olmak

şartlarına sahip bulunmalıdır.Geliştirme Eğitimleri

Madde 142- Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek olan ve bir araç gerecin kullanımı, yeni bir sistemin öğretilmesi gibi amaçlarla açılan, kullanıcı veya bunların kullanımı sırasında ortaya çıkan hataları giderme amaçlı eğitimlere alınacaklarda 132 ve 133 üncü maddelerde belirtilen şartlar aranmaz.Trafik Eğitimine Tabi Tutulan Personelin Trafik Hizmetlerinde Çalıştırılması Madde 143- Temel trafik eğitimi veya kursuna tabi tutulup da trafik hizmetleri dışında görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren trafik birimlerinde görevlendirilir.Trafik Zabıtasının Çalışma Usulleri ve Süreleri

Madde 144- Personel sayısı yeterli olmak şartıyla, il trafik kuruluşlarında görev yapan personelin çalışma süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bölge, il ve ilçe trafik kuruluşlarında görev alacak personelin çalışma süreleri 24 saat içerisinde 8 saatten fazla olamaz.

b) Trafiğin tanzim ve denetlenmesinde görevlendirilecek olan yaya ve devriyeler 4’er saatten fazla olmamak şartı ile günde iki vardiya halinde çalıştırılabilir ve kış mevsimlerinde günlük çalışma süresi 8 saati geçmemek üzere 2’şer saate indirilebilir.

c) Trafiğin denetlenmesinde ve tanziminde görevlendirilecek olan motorize ekip personelinin çalışma süreleri günde 8 saati geçemez. Bu hizmetlerin yürütülmesinde personelin, 24 saat içerisinde 8’er saat görev yapmak üzere 3 ayrı grup halinde çalıştırılması esastır. Grupların görev değişme zamanı trafiğin yoğun olduğu akşam ve sabah saatlerine tesadüf ettirilemez.

d) Trafik kuruluşlarında görevlendirilecek olan personel haftada bir gün izinli sayılır.

e) Gerektiğinde, trafik tescil birimlerinde görev alan trafik personeli denetleme hizmetlerinde, denetleme birimlerinde görev alan personel de tescil hizmetlerinde görevlendirilebilir.

f) Motorlu ekip personeli; biri komiser sınıfından, bulunmadığı hallerde kıdemli polis memurundan olmak üzere, asgari iki azami dört kişiden oluşur.

g) Trafik zabıtası bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri nokta veya yaya devriye şeklinde yerine getirebileceği gibi, her türlü kara ve hava ulaşım araçlarından istifade ederek de yürütebilir. Görevliler ayrıca, görevleri esnasında radar, alkolmetre, video kamera, lodometre gibi her türlü trafik teçhizatını kullanabilirler.

h) Motosiklet veya motorlu bisikletten yararlanılarak oluşturulacak çalışma grupları “Şahinler” olarak adlandırılır. İl ve ilçe trafik kuruluşları bu grubu oluşturmada zorunlu olmayıp, imkanları elverdiği takdirde kurabilirler. Şahinler grubu, trafik denetleme, trafik tescil ve denetleme veya bölge trafik denetleme şube müdürlükleri ile trafik denetleme büro amirliklerine bağlı olarak görev yaparlar. Şahinler grubunun ihdası, il emniyet müdürünün teklifi ve valinin onayına tabidir.Trafik Zabıtasının Asli Görevi Dışında Çalıştırılmaması

Madde 145- Mülki idare amirlerince emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez ve trafik kadrosunda bulunan personel trafik kuruluşları dışında kalan diğer hizmet birimlerine atanamaz.ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli HükümlerEskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Madde 146- Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görev, çalışma esas ve usulleri özel yönetmeliğinde gösterilir.Trafik Kuruluşlarının Teşkilat, Malzeme ve Kadrolarının Belirlenmesi

Madde 147- Genel Müdürlüğün merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşlarında görev alacak trafik personelinin sayıları, rütbeleri, görev alanları, uygulama standartları ve hizmetlerine tahsis edilecek olan her türlü araç, gereç ve cihazlar ile bunların kullanma alanları Trafik Hizmetleri Başkanlığının görüş ve önerileri de alınmak suretiyle düzenlenir.

Değişen şartlara göre bu sayılar gerektiğinde her yıl yenilenebilir.Trafik Zabıtası ile Jandarma Teşkilatının Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi

Madde 148- Bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları ile görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatının il hudutları içerisinde kalan devlet yolu, il yolu ve köy yolları itibariyle sorumluluk alanları il valiliğince tespit edilir ve bu konuda yapılan protokol, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanının onayı ile uygulamaya konur. Bu protokollere ilişkin sekreterya görevi Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince yerine getirilir.Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliklerinin Kuruluşunda Öngörülen Esaslar
Madde 149- Bu Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere denetlenecek sorumluluk güzergahlarındaki motorlu taşıt yıllık ortalama günlük trafik değerleri, trafik kaza sayısı ve kara nokta sayısı gözönünde bulundurularak denetlenecek güzergahın en az (60) kilometrelik alanı kapsayacak uygun görülen güzergah üzerinde hizmet binaları hazır hale getirildikten sonra il valiliğinin teklifi ve Bakan onayı ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kurulur.

Bölge trafik kuruluşlarının yatırımı, açılması, kapatılması ve devir işlemleri Trafik Hizmetleri Başkanlığının görüşü alınmadan yapılamaz.

İlçe Trafik Tescil ve Denetleme veya Denetleme Büro Amirliklerinin Kuruluşunda Öngörülen Esaslar

Madde 150- Trafik tescil ve denetleme birimlerince yürütülen görevleri yapmak üzere, merkez nüfusu yirmibin ve yukarı olan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakan onayı ile ilçe trafik tescil ve denetleme büro amirlikleri kurulur.

Merkez nüfusu yirmibinden az olup da turistik özelliği, il merkezine olan uzaklığı ve trafik yoğunluğu itibariyle il valiliğince lüzum ve zaruret görülen diğer ilçelerde de ilçe trafik tescil ve denetleme veya denetleme büro amirlikleri kurulabilir.İl ve İlçe Trafik Kuruluşları Arasındaki Koordinasyon Esasları

Madde 151- Faaliyete geçirilen ilçe trafik kuruluşlarında yürütülecek olan tescil işlemleri, belgelerinin verilmesine ilişkin işlemler ile il ve ilçe trafik kuruluşları arasındaki koordinasyon esasları Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülür.ONİKİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik, Geçici ve Son HükümlerYürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 152- 10.04.1997 tarihli Bakan oluruyla yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Trafik Kuruluşları Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Trafik Araştırma Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Geçici Madde 1- Halen trafik hizmetlerinde çalışmakta olan personelden genel hizmet kadrosunda olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bir defaya mahsus olmak üzere Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir program dahilinde yerinde eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim sonucunda başarılı olanlara sertifikaları verilir ve trafik branşına aktarılır.Yürürlük

Madde 153- Bu Yönetmelik onay tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

Madde 154- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

O L U R

27.05.2002

Rüştü Kazım YÜCELEN

İçişleri BakanıEKLER
__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-09-2006   #10 (permalink)
Super Moderators
 
Avatarı
 
Katılım Tarihi: 08-20-06
Yaş: 39
Mesajlar: 3.972
Varsayılan

__________________
davutkorucu çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevap

Etiketler
Çalışma, emniyet, genel, görev, kuruluş, kuruluşları, müdürlüğü, trafik, yönetmeliği


Şu an bu konuyu görüntüleyen kullanıcı sayısı: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 
Konu Araçları
Gösterim Biçimleri

Yazım Kuralları
Yeni konu açma izniniz yok.
Mesajlara cevap yazma izniniz yok.
Mesajlarınıza dosya / resim ekleme izniniz yok.
Mesajınızı değiştirme izniniz bulunmuyor.

BB kod - Açık
Yüz İfadeleri are Açık
[IMG] kodları Açık
HTML kodları Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkVarsayılan Zaman Aralığı: GMT +3. Saat 05:41.www.megasatforum.com®
Powered by: vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2 PL2
Copyright © 2006-2010 MegasatForum, All Rights Reserved

www.megasatforum.com Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir,
bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir,
yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız Bize Ulaşın linkinden bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553